Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 14. juni 2017 kl. 12:30-14:15

Møtet fant sted i møterom 252 i P.A. Munchs hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Unn Pedersen, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Marianne Moen, Nora Birkeland, Tanja Storsul;
Varamedlemmer: Mari Eidstuen, Margrethe Hopstock Havgar;
Observatør: Per Ditlef Fredriksen;
Fra administrasjonen: Hanne Katinka Solhaug, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 3. mai 2017

Se protokoll fra møtet 3. mai 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (vikariat). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Sorteringskomiteen har avgitt sin rapport. Den sakkyndige komitéen bestående av lektor Jan Apel, Lunds Universitet, professor Anders Högberg, Linnéuniversitetet og professor Lotte Hedeager, IAKH, har avgitt sin innstilling
  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder): utvidet søknadsfrist til 1. august 2017
  • Professorat i klima- og miljøhistorie er lyst ut med søknadsfrist 1. juni 2017. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 19 søkere. Sorteringskomité er nedsatt og består av Tor Egil Førland, Hanne Hagtvedt Vik og Knut Ødegård

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

  • Tilsettingsutvalget for tekniske og administrative stillinger ved HF har tilsatt Ellen Cathrine Lund som faglig leder for Norgeshistorie.no
  • Stillingen som webredaktør for Norgeshistorie.no er lyst ut med søknadsfrist 1. august 2017

Til behandling i åpent møte:

Sak 13/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 14. juni 2017: Margrethe Hopstock Havgar og Søren Handberg.

Sak 14/17: Regnskap for første tertial 2017

Saksdokumenter:
Notat av 30.5.2017
Artsbasert regnskapsrapport 30.4.2017
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 30.4.2017

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial.

Sak 15/17: Faglige prioriteringer III

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 9.6.2017 fra instituttleder til instituttstyret
6 søknader med vedlegg

Vedtak:
Instituttstyret ved IAKH støtter følgende satsingsforslag:

  • Environmental Humanities
  • The Heritage Experience Initiative
  • Humanistisk skolesatsing
  • Sivilsamfunnets utvikling i Norden siden 1750
  • Standardization in the North c. 700–1500

Støtten til Standardization in the North c. 700–1500 er betinget av at samtalene med ILN om driften av masterprogrammet finner en tilfredsstillende løsning.

Til behandling i lukket møte:

Sak 16/17: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi i det sørlige Afrika

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 6.6.2017 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring og utvidet søkerliste
Komiteens forslag til innstilling av 6.6.2017
CV for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 17/17: Innstilling til 5 stillinger som doktorgradsstipendiater ved IAKH

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 6.6.2017 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring og utvidet søkerliste
Komiteens forslag til innstilling av 8.6.2017
CV for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslagene til innstilling og sender saken videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 14. juni 2017
 

 

Tor Egil Førland                 Margrethe Hopstock Havgar                       Søren Handberg
instituttleder
 

                                                                                                               Hanne Katinka Solhaug
                                                                                                               administrativ leder

Publisert 15. juni 2017 10:17 - Sist endret 15. juni 2017 10:17