Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 20. september 2017 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 14. juni 2017

Se protokoll fra møtet 14. juni 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (vikariat). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Den sakkyndige komiteen har avlagt sin rapport. Det er oppnevnt en innstillingskomite bestående av Per Ditlef Fredriksen, Sheila Coulson, Søren Handberg og Sigurd Toft Tomter.
  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved utvidet søknadsfrist hadde det meldt seg 26 søkere. Det er satt ned en sorteringskomite bestående av Per Ditlef Fredriksen, Ingrid Fuglestvedt og Søren Handberg.
  • Professorat i klima- og miljøhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 19 søkere. Sorteringskomiteen har levert sin rapport og det er satt ned en sakkyndig komite bestående av Robert Marc Friedmann, IAKH, Christian Rohr, University of Bern og Robert B. Marks, Whittier College.

O-Sak C: Status for årsplanstiltak
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 13.9.2017

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker


Diskusjonssaker:

D-Sak A: Stillingsplan
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 13.9.2017
Utkast til tidsplan
HFs mal for stillingsplaner
Stillingsplan 2014-2017
IAKHs strategiske plan
HFs strategiske plan
UiOs strategiske plan
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 18/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 20. september 2017: ……………………………… og ………………... .


Sak 19/17: Supplering av medlemmer i valgstyret
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 11.9.2017

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret oppnevner stipendiat xx xxx xxx og student xx xx som representanter til valgstyret. Valgperioden er frem til 31.12.2017.


Sak 20/17: Regnskap for andre tertial
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Artsbasert regnskapsrapport
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial.

Eventuelt


Oslo, 13. september 2017

 

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

                                                                    Katrine Randin
                                                                    administrativ leder

Publisert 18. sep. 2017 13:53 - Sist endret 2. juni 2022 13:17