Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 20. september 2017 kl. 14:15-15:20

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Unn Pedersen, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Marianne Moen, Nora Birkeland, Alexander Henie Søbakken, Tanja Storsul;
Varamedlemmer: Mari Eidstuen;
Observatør: Per Ditlef Fredriksen;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt. Diskusjonssaken ble først tatt opp til drøfting etter de ordinære vedtakssakene var behandlet.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 14. juni 2017

Se protokoll fra møtet 14. juni 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (vikariat). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 15 søkere. Den sakkyndige komiteen har avlagt sin rapport. Det er oppnevnt en innstillingskomite bestående av Per Ditlef Fredriksen, Sheila Coulson, Søren Handberg og Sigurd Toft Tomter.
  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved utvidet søknadsfrist hadde det meldt seg 26 søkere. Det er satt ned en sorteringskomite bestående av Per Ditlef Fredriksen, Ingrid Fuglestvedt og Søren Handberg.
  • Professorat i klima- og miljøhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 19 søkere. Sorteringskomiteen har levert sin rapport og det er satt ned en sakkyndig komite bestående av Robert Marc Friedmann, IAKH, Christian Rohr, University of Bern og Robert B. Marks, Whittier College.

O-Sak C: Status for årsplanstiltak

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 13.9.2017
 

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Stillingsplan

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 13.9.2017
Utkast til tidsplan
HFs mal for stillingsplaner
Stillingsplan 2014-2017
IAKHs startegiske plan
HFs strategiske plan
UiOs strategiske plan

Det arbeides med å opprette en webside ved instituttet hvor alle relevante dokumenter og innkomne forslag til stillingsplan vil bli fortløpende lagt ut. Tidsplanen for arbeidet frem til endelig vedtak ble drøftet. Antall mulige stillinger som eventuelt skal lyses ut i kommende planperiode ble diskutert, inkludert fremtidige økonomiske forpliktelser. Instituttets handlingsrom fremover og mulige strategiske satsinger ble kommentert.
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 18/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 20. september 2017: Alexander Henie Søbakken og Tanja Storsul.

Sak 19/17: Supplering av medlemmer i valgstyret

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 11.9.2017

Vedtak:
Instituttstyret oppnevner stipendiat Kaja Hannedatter Sontum og student Kathrine Wehmer som representanter til valgstyret. Valgperioden er frem til 31.12.2017.

Sak 20/17: Regnskap for andre tertial

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Artsbasert regnskapsrapport
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial.
 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.
 


Oslo, 20. september 2017

 

Tor Egil Førland                 Alexander Henie Søbakken                   Tanja Storsul
Instituttleder                                                                        

 

                                                                                                          Katrine Randin
                                                                                                          administrativ leder

Publisert 21. sep. 2017 13:43 - Sist endret 2. juni 2022 13:20