Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 1. november 2017 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 20. september 2017

Se protokoll fra møtet 20. september 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved utvidet søknadsfrist hadde det meldt seg 26 søkere. Det er satt ned en sorteringskomite bestående av Per Ditlef Fredriksen, Ingrid Fuglestvedt og Søren Handberg.
  • Professorat i klima- og miljøhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 19 søkere. Sorteringskomiteen har levert sin rapport og det er satt ned en sakkyndig komite bestående av Robert Marc Friedman, IAKH, Christian Rohr, University of Bern og Robert B. Marks, Whittier College.

O-Sak C: Endringer i instituttledelsen
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.201

O-Sak D: Endring av Styrings- og administrasjonsreglement ved Institutt for arkeologi, konservering og historie
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 20.10.2017
Styrings- og administrasjonsreglement ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

O-Sak E: Faglige prioriteringer III
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 26.10.2017
Utkast til søknad «The Heritage experience initiative»
Budsjett
Utkast til søknad «Standardization in the North c. 700-1500»
Budsjett
Utkast til søknad «Humanistisk skolesatsning»
Budsjett
Utkast til søknad «Environmental Humanities»
Budsjett

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Stillingsplan
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.2017
Innspill fra faggruppene i arkeologi og konservering
Innspill fra Bruland
Innspill fra faggruppen i eldre historie
Innspill fra Kjeldstadli
Innspill fra faggruppen i samtidshistorie
Innspill fra Sandvik, Sørensen og Kjeldstadli
Innspill fra Sigurdsson, Ødegård og Handberg
Innspill fra Storsveen
Tidsplan
HFs mal for stillingsplaner
Stillingsplan 2014-2017
IAKHs startegiske plan
HFs strategiske plan
UiOs strategiske plan

D-Sak B: Årsplan 2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.2017
Utkast til årsplan for 2018

D-Sak C: Budsjett 2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.2017
Utkast til tiltak
Foreløpig tildeling fra fakultetet

Til behandling i åpent møte:

Sak 21/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 20. september 2017: ……………………………… og ………………... .

Sak 22/17: Kunngjøring av universitetslektorstilling i arkeologi (vikariat)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.2017
Forslag til utlysningstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Til behandling i lukket møte:

Sak 23/17: Kallelse av to professorer II, Nordic Branding

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 25.10.2017 fra instituttleder til instituttstyret
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret gir instituttleder fullmakt til å avgjøre lengden og andelen av tilsettingene innenfor prosjektets budsjett og øvrige rammer. Videre godkjenner styret forslaget til kallelser og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 24/17: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i arkeologi (vikariat)

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 24.10.2017 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 24.10.2017
Sakkyndig vurdering av 9.6.2017
Sorteringskomiteens vurdering av 18.1.2017
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner instituttleders forslag og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt


Oslo, 25. oktober 2017

 

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

                                                                                Katrine Randin
                                                                                administrativ leder

Publisert 26. okt. 2017 16:04 - Sist endret 2. juni 2022 13:22