Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 1. november 2017 kl. 14:15-16:10

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Unn Pedersen, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Nora Birkeland, Tanja Storsul;
Varamedlemmer: Mari Eidstuen, Knut Ivar Austvoll;
Observatør: Per Ditlef Fredriksen, Siri Aamodt (kun i første del av møtet);
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 20. september 2017

Se protokoll fra møtet 20. september 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved utvidet søknadsfrist hadde det meldt seg 26 søkere. Det er satt ned en sorteringskomite bestående av Per Ditlef Fredriksen, Ingrid Fuglestvedt og Søren Handberg.
  • Professorat i klima- og miljøhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 19 søkere. Sorteringskomiteen har levert sin rapport og det er satt ned en sakkyndig komite bestående av Robert Marc Friedman, IAKH, Christian Rohr, University of Bern og Robert B. Marks, Whittier College.

O-Sak C: Endringer i instituttledelsen
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.2017

O-Sak D: Endring av Styrings- og administrasjonsreglement ved Institutt for arkeologi, konservering og historie
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 20.10.2017
Styrings- og administrasjonsreglement ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

O-Sak E: Faglige prioriteringer III
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 26.10.2017
Utkast til søknad «The Heritage experience initiative»
Budsjett (sendt inn av IAKH)
Utkast til søknad «Standardization in the North c. 700-1500»
Budsjett (sendt inn av IAKH)
Utkast til søknad «Humanistisk skolesatsing»
Budsjett (sendt inn av IAKH)
Utkast til søknad «Environmental Humanities»
Budsjett (sendt inn av IKOS)

Til O-Sak E: Det ble redegjort for instituttets forpliktelser i forbindelse i med de innsendte søknader. Fakultetsstyrets endelige beslutning skjer i desembermøtet.

Orienteringssakene for øvrig ble gjennomgått og tatt til orientering.

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Stillingsplan
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.2017
Innspill fra faggruppene i arkeologi og konservering
Innspill fra Bruland
Innspill fra faggruppen i eldre historie
Innspill fra Kjeldstadli
Innspill fra faggruppen i samtidshistorie
Innspill fra Sandvik, Sørensen og Kjeldstadli
Innspill fra Sigurðsson, Ødegård og Handberg
Innspill fra Storsveen
Tidsplan
HFs mal for stillingsplaner
IAKHs stillingsplan 2014-2017
IAKHs strategiske plan
HFs strategiske plan
UiOs strategiske plan

Saken ble drøftet.

D-Sak B: Årsplan 2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.2017
Utkast til årsplan for 2018

Utkast til årsplan 2018 ble drøftet.

D-Sak C: Budsjett 2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.2017
Utkast til tiltak
Foreløpig tildeling fra fakultetet

Utkast til budsjett 2018 ble drøftet.

Til behandling i åpent møte:

Sak 21/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 20. september 2017: Hilde Sandvik og Knut Ivar Austvoll.

Sak 22/17: Kunngjøring av universitetslektorstilling i arkeologi (vikariat)
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.10.2017
Forslag til utlysningstekst

Instituttleder presiserte at vikariatet varer ut 2020, og at teksten vil bli endret så dette kommer klart fram.

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Til behandling i lukket møte:

Sak 23/17: Kallelse av to professorer II, Nordic Branding

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 25.10.2017 fra instituttleder til instituttstyret
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret gir instituttleder fullmakt til å avgjøre lengden og andelen av tilsettingene innenfor prosjektets budsjett og øvrige rammer. Videre godkjenner styret forslaget til kallelser og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 24/17: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i arkeologi (vikariat)

Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 24.10.2017 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 24.10.2017
Sakkyndig vurdering av 9.6.2017
Sorteringskomiteens vurdering av 18.1.2017
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 1. november 2017
 

Tor Egil Førland                  Knut Ivar Austvoll             Hilde Sandvik
Instituttleder                                                                        

 

                                                                                    Katrine Randin
                                                                                    administrativ leder

Publisert 2. nov. 2017 11:11 - Sist endret 2. juni 2022 13:58