Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 6. desember kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 1. november 2017

Se protokoll fra møtet 1. november 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved utvidet søknadsfrist hadde det meldt seg 26 søkere. Det er satt ned en sorteringskomite bestående av Per Ditlef Fredriksen, Ingrid Fuglestvedt og Søren Handberg. Innstilling er avgitt 22.11.2017. Det er nedsatt en sakkyndig komité bestående av Lotte Hedeager, IAKH, Anders Högberg, Linnéuniversitetet og Felix Riede, Aarhus universitet
  • Professorat i klima- og miljøhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 19 søkere. Sorteringskomiteen har levert sin rapport og det er satt ned en sakkyndig komite bestående av Robert Marc Friedman, IAKH, Christian Rohr, University of Bern og Robert B. Marks, Whittier College

O-Sak C: Valg av nye medlemmer av instituttstyret

Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 22.11.2017

O-Sak D: Status for vernerunder
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2017
Sjekkliste og tiltaksplan for Blindernveien 11
Sjekkliste og tiltaksplan for Frederiks gate 3
Sjekkliste og tiltaksplan for Niels Treschows hus

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker
 

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Stillingsplan
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.11.2017
Utkast til stillingsplan av 29.11.2017
Stillingsplan 2014-2017
IAKHs strategiske plan
HFs strategiske plan
UiOs strategiske plan
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 25/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 6. desember 2017: ……………………………… og ………………... .

Sak 26/17: Historieløpet i PECOS
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2017

Forslag til Vedtak:
IAKH vil fra 2019-opptaket ikke lenger tilby et historieløp i PECOS.

Sak 27/17: Fordeling av stipendiatstillinger
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2017

Forslag til Vedtak:
Nye fast vitenskapelig ansatte tildeles en stipendiat som knyttes til faggruppene. Stipendiatstillinger som ikke fordeles til nyansatte, brukes til å styrke strategiske forskningssatsinger ved å gi en stipendiat til hver av HFs faglig prioriterte tverrfaglige satsinger som IAKH er med i, samt å legge inn en stipendiat som egenandel i søknader om forskningsgrupper innenfor UiO Norden og eventuelle andre strategisk viktige satsinger som instituttet tar del i. Det forutsettes at styret i hvert tilfelle blir forelagt slike forslag (om stipendiater til andre strategisk viktige satsinger) til godkjennelse. Ordningen gjelder for stipendiatstillinger tildelt for perioden 2018 til og med 2021.

Sak 28/17: Årsplan 2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2017
Utkast til årsplan for 2018

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner årsplan for 2018.

Sak 29/17: Budsjett 2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2017
Utkast til årsbudsjett og langtidsbudsjett
Utkast til fordeling på utvalgte tiltak
Tildeling fra fakultetet

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner budsjett for 2018.

Sak 30/17: Kunngjøring av forskerstilling «Statoils historie»

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2017
Forslag til utlysningstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 31/17: Kunngjøring av doktorgradsstipend tilknyttet «Towards a Global History of World War II»

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.11.2017
Forslag til utlysningstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 32/17: Kunngjøring av doktorgradsstipend i moderne europeisk historie

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.11.2017
Forslag til utlysningstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Oslo, 30. november 2017


Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                  Katrine Randin
                                                                                      administrativ leder

Publisert 29. nov. 2017 15:57 - Sist endret 2. juni 2022 14:00