Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 6. desember 2017 kl. 14:15-16:05

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Unn Pedersen, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Marianne Moen, Nora Birkeland, Alexander Henie Søbakken, Tanja Storsul;
Varamedlemmer: Mari Eidstuen;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Representanten Hilde Sandvik bemerket at sakspapirene kom sent. Sandvik foreslo at sak 27/17 (Fordeling av stipendiatstillinger) a) primært overføres til første møte over nytt år eller b) subsidiært gjøres om til diskusjonssak i dagens møte. Det ble votert over begge alternativ:

 • Alternativ A falt mot en stemme (Hilde Sandvik)
 • Alternativ B falt mot en stemme (Hilde Sandvik)

Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 1. november 2017

Se protokoll fra møtet 1. november 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved utvidet søknadsfrist hadde det meldt seg 26 søkere. Det er satt ned en sorteringskomite bestående av Per Ditlef Fredriksen, Ingrid Fuglestvedt og Søren Handberg. Innstilling er avgitt 22.11.2017. Det er nedsatt en sakkyndig komité bestående av Lotte Hedeager, IAKH, Anders Högberg, Linnéuniversitetet og Felix Riede, Aarhus universitet.
 • Professorat i klima- og miljøhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 19 søkere. Sorteringskomiteen har levert sin rapport og det er satt ned en sakkyndig komite bestående av Robert Marc Friedman, IAKH, Christian Rohr, University of Bern og Robert B. Marks, Whittier College.
 • Lektorvikariat i arkeologi (jernalder og historisk tid, antropologisk arkeologi og teori og metode) er lyst med søknadsfrist 15. desember 2017.

O-Sak C: Valg av nye medlemmer av instituttstyret
Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 22.11.2017

O-Sak D: Status for vernerunder
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2017
Sjekkliste og tiltaksplan for Blindernveien 11
Sjekkliste og tiltaksplan for Frederiks gate 3
Sjekkliste og tiltaksplan for Niels Treschows hus

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

 • Plan for neste års styremøter delt ut i møtet
 • Steinar Sæther tiltrer som professor ved IAKH fra 1. januar 2018
 • Kristin Kausland (konservering) har fått mobilitetsstipend (postdok)
 • Faglige prioriteringer II tas opp til endelig behandling i fakultetsstyrets møte fredag 15. desember 2018

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Stillingsplan
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.11.2017
Utkast til stillingsplan av 29.11.2017
Stillingsplan 2014-2017
IAKHs strategiske plan
HFs strategiske plan
UiOs strategiske plan

Saken ble drøftet.
Etter en uformell håndsopprekning som viste stort flertall for forslagene i fremleggsnotatet, leverte representanten Hilde Sandvik inn følgende protokolltilførsel som viser de alternative forslagene hun fremmet i diskusjonen:

«Stilling VII moderne miljøhistorie utsettes. Tas ikke i denne stillingsplanen. Dersom undervisningsbehovet i moderne norsk historie og samtidshistorie ikke dekkes gjennom disse to stillingene (V og VI), lyses det ut en stilling i moderne norsk historie i 2021 (VII). Begrunnelse: Å lyse ut to fem års bistillinger for å dekke et permanent undervisningsbehov synes ikke å være i tråd med UiOs politikk om å begrense midlertidige stillinger.»

Til behandling i åpent møte:

Sak 25/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 6. desember 2017: Marianne Moen og Alexander Henie Søbakken.

Sak 26/17: Historieløpet i PECOS
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2017

Vedtak:
IAKH vil fra 2019-opptaket ikke lenger tilby et historieløp i PECOS.

Sak 27/17: Fordeling av stipendiatstillinger
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2017

Vedtak:
Det ble votert over to forslag:

 • A) Instituttleders forslag: Nye fast vitenskapelig ansatte tildeles en stipendiat som knyttes til faggruppene. Stipendiatstillinger som ikke fordeles til nyansatte, brukes til å styrke strategiske forskningssatsinger ved å gi en stipendiat til hver av HFs faglig prioriterte tverrfaglige satsinger som IAKH er med i, samt å legge inn en stipendiat som egenandel i søknader om forskningsgrupper innenfor UiO Norden og eventuelle andre strategisk viktige satsinger som instituttet tar del i. Det forutsettes at styret i hvert tilfelle blir forelagt slike forslag (om stipendiater til andre strategisk viktige satsinger) til godkjennelse. Ordningen gjelder for stipendiatstillinger tildelt for perioden 2018 til og med 2021.
 • Vedtatt mot en stemme.
 • B) Representanten Hilde Sandviks forslag: Nye fast vitenskapelig ansatte tildeles en stipendiat som knyttes til faggruppene. Stipendiatstillinger som ikke fordeles til nyansatte, fordeles til faggruppene i tråd med størrelsen på disse, og lyses ut åpent innenfor gruppens områder. Ordningen gjelder for stipendiatstillinger tildelt for perioden 2018 til og med 2021.
 • Det ble avgitt en stemme for dette forslaget.

Sak 28/17: Årsplan 2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2017
Utkast til årsplan for 2018

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner årsplan for 2018 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 29/17: Budsjett 2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2017
Utkast til årsbudsjett og langtidsbudsjett
Utkast til fordeling på utvalgte tiltak
Tildeling fra fakultetet

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner budsjett for 2018.

Sak 30/17: Kunngjøring av forskerstilling «Statoils historie»
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2017
Forslag til utlysningstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger. Instituttleder får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i samråd med prosjektleder.

Sak 31/17: Kunngjøring av doktorgradsstipend tilknyttet «Towards a Global History of World War II»
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.11.2017
Forslag til utlysningstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger. Instituttleder får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i samråd med prosjektleder.

Sak 32/17: Kunngjøring av doktorgradsstipend i moderne europeisk historie
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.11.2017
Forslag til utlysningstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 6. desember 2017

 

Tor Egil Førland                      Alexander Henie Søbakken                        Marianne Moen
Instituttleder                                                                        

                                                                                                                    Katrine Randin
                                                                                                                    administrativ leder

Publisert 7. des. 2017 13:13 - Sist endret 2. juni 2022 14:02