Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 7. februar 2018 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 6. desember 2017

Se protokoll fra møtet 6. desember 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved utvidet søknadsfrist hadde det meldt seg 26 søkere. Det er nedsatt en sakkyndig komité bestående av Lotte Hedeager, IAKH, Anders Högberg, Linnéuniversitetet og Felix Riede, Aarhus universitet.
  • Professorat i klima- og miljøhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 19 søkere. Det er nedsatt en sakkyndig komité bestående av Robert Marc Friedman, IAKH, Christian Rohr, University of Bern og Robert B. Marks, Whittier College.
  • Forskerstilling knyttet til Statoils historie er lyst ut med søknadsfrist 15.2.2018.
  • Ph.d.-stilling knyttet til Patrick Bernards prosjekt «Towards a Global History of World War II» er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2018.
  • Ph.d.-stilling knyttet til Ulrike Spring innen moderne europeisk historie er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2018.

O-Sak C: Styrets sammensetning
Saksdokumenter:
Notat av 4.1.2018 fra instituttleder til styret

O-Sak D: Faglige prioriteringer
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 31.1.2018
Protokoll fra fakultetsstyremøtet 15. desember 2017

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 01/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 7.februar 2018: ……………………………… og ………………... .

Sak 02/18: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling i historie
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 16.1.2018
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 03/18: Stillingsplan
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 31.1.2018
Forside til stillingsplan med planlagte utlysninger
Utkast til stillingsplan
Protokoll fra drøftingsmøte med organisasjonene

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar den fremlagte stillingsplan for perioden 2018-2022 og sender den over til fakultetet for godkjenning.
 

Til behandling i lukket møte:

Sak 04/18: Kallelse av førsteamanuensis II, Statoils historie
Saksdokumenter (oversendes kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 31.1.2018 fra instituttleder til instituttstyret
CV med publikasjonsliste
Budsjett

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til kallelse og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 05/18: Universitetslektorstilling i arkeologi (vikariat)
Saksdokumenter (oversendes kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 31.1.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 31.1.2018
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.
 

Eventuelt


Oslo, 31. januar 2018

 

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                           Katrine Randin
                                                                                               administrativ leder

Publisert 1. feb. 2018 10:43 - Sist endret 1. feb. 2018 13:20