Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 7. februar 2018 kl. 14:15-15:20

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Toufoul Abou-Hodeib, Knut Ivar Austvoll (til og med sak 4/18), Julianne Rustad, Margrethe Hopstock Havgar;
Varamedlemmer: Sigurd Toft Tomter;
Observatør: Unn Pedersen, Sunniva Engh;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.
Representanten Knut Ivar Austvoll forlot møtet før sak 5/18 ble tatt opp til behandling.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 6. desember 2017

Se protokoll fra møtet 6. desember 2017 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeologi (steinalder). Ved utvidet søknadsfrist hadde det meldt seg 26 søkere. Det er nedsatt en sakkyndig komité bestående av Lotte Hedeager, IAKH, Anders Högberg, Linnéuniversitetet og Felix Riede, Aarhus universitet. Komitéen har nå startet sitt arbeide.
  • Professorat i klima- og miljøhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 19 søkere. Det er nedsatt en sakkyndig komité bestående av Robert Marc Friedman, IAKH, Christian Rohr, University of Bern og Robert B. Marks, Whittier College. Innstilling vil snart foreligge.
  • Forskerstilling knyttet til Statoils historie er lyst ut med søknadsfrist 15.2.2018.
  • Ph.d.-stilling knyttet til Patrick Bernards prosjekt «Towards a Global History of World War II» er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2018.
  • Ph.d.-stilling knyttet til Ulrike Spring innen moderne europeisk historie er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2018.

O-Sak C: Styrets sammensetning
Saksdokumenter:
Notat av 4.1.2018 fra instituttleder til styret

O-Sak D: Faglige prioriteringer
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 31.1.2018
Protokoll fra fakultetsstyremøtet 15. desember 2017

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

- Instituttkonferansen 17.-18. april 2018. Instituttstyrets studentrepresentanter inviteres til å delta i konferansen.

Til behandling i åpent møte:

Sak 01/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 7. februar 2018: Hilde Sandvik og Søren Handberg.

Sak 02/18: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling i historie
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 16.1.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 03/18: Stillingsplan 2018-2022
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 31.1.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Forside til stillingsplan med planlagte utlysninger
Utkast til stillingsplan
Protokoll fra drøftingsmøte med organisasjonene, datert 25.1.2018

Vedtak:
Det ble votert over to forslag som ble satt opp mot hverandre:

A) Representanten Hilde Sandviks forslag: Stilling VII i moderne miljøhistorie utsettes. Tas ikke i denne stillingsplanen. Dersom undervisningsbehovet i moderne norsk historie og samtidshistorie ikke dekkes gjennom stillingene (V og VI), lyses det ute en stilling i moderne norsk historie i 2021 (VII). Begrunnelse: Å lyse ut to fem års bistillinger for å dekke et permanent behov for forskningsbasert undervisning synes ikke å være i tråd med UiOs politikk om å begrense midlertidige stillinger.

B) Instituttleders forslag: Instituttstyret vedtar den fremlagte stillingsplan for perioden 2018-2022 og sender den over til fakultetet for godkjenning.

Sandviks forslag fikk 2 stemmer (Sandvik og Havgar) og instituttleders forslag ble dermed vedtatt.

Instituttleder fikk fullmakt til å gjøre de redaksjonelle endringer som ble omtalt i møtet.

Til behandling i lukket møte:

Sak 04/18: Kallelse av førsteamanuensis II, Statoils historie
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 31.1.2018 fra instituttleder til instituttstyret
CV med publikasjonsliste
Budsjett

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til kallelse og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 05/18: Universitetslektorstilling i arkeologi (vikariat)
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 31.1.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 31.1.2018
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 7. februar 2018

 

Tor Egil Førland                                Hilde Sandvik                             Søren Handberg
Instituttleder                                                                        

 

                                                                                                              Katrine Randin
                                                                                                              administrativ leder

Publisert 8. feb. 2018 11:13 - Sist endret 8. feb. 2018 11:13