Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 2. mai 2018 kl. 14:15-15:05

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Toufoul Abou-Hodeib, Knut Ivar Austvoll, Julianne Rustad;
Varamedlemmer: Hanne Hagtvedt Vik (forlot møtet under behandling av sak 12/18), Yngvild Storli;
Observatører: Sunniva Engh (forlot møtet under behandling av sak 12/18), Unn Pedersen;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det ble bemerket at saksdokumenter til sak 15/18 kom noe sent. Sak 12/18 ble behandlet etter sak 15/18. Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 11. april 2018

Se protokoll fra møtet 11. april 2018 her.

O-Sak B: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i arkeometri/miljøarkeologi
Saksdokumenter:
Utkast til kunngjøringstekst
Stillingsplan 2018-2022

O-Sak C: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i kulturarvsarkeologi
Saksdokumenter:
Utkast til kunngjøringstekst
Stillingsplan 2018-2022

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

Det ble orientert om søknader fra IAKH som er sendt NFR innen fristen 26.4.2018.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Til behandling i åpent møte:

Sak 11/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 2. mai 2018: Julianne Rustad og Yngvild Storli.

Til behandling i lukket møte:

Sak 12/18 Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i historie knyttet til prosjektet Towards a Global History of World War II
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 25.4.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 20.4.2018
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for de innstilte

Hanne Hagtvedt Vik og Sunniva Engh forlot møtet under behandling av sak 12/18.

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner mindretallets forslag til innstilling og sender saken videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 13/18 Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i moderne europeisk historie
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 25.4.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Innstillingskomiteens forslag til innstilling av 16.4.2018
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for den innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 14/18 Innstilling til stilling som førsteamanuensis i arkeologi (steinalder)
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 25.4.2018
Sakkyndig vurdering av 19.3.2018
Sorteringskomiteens vurdering av 22.11.2017
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 15/18 Innstilling til professorat i klima/miljøhistorie
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 26.4.2018
Sakkyndig vurdering av 6.3.2018
Sorteringskomiteens vurdering av 30.8.2017
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 2. mai 2018


Tor Egil Førland                                     Julianne Rustad                                    Yngvild Storli
Instituttleder                                                                        

                                                                                                                             Katrine Randin
                                                                                                                             administrativ leder

Publisert 3. mai 2018 10:39 - Sist endret 3. mai 2018 10:41