Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 13. juni 2018 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 2. mai 2018

Se protokoll fra møtet 2. mai 2018 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i arkeometri/miljøarkeologi lyst ut med søknadsfrist 1. august 2018.
  • Førsteamanuensis i kulturarvsarkeologi lyst ut med søknadsfrist 1. august 2018.

O-Sak C: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i eldre verdenshistorie/globalhistorie

Saksdokumenter:
Utkast til kunngjøringstekst
Stillingsplan 2018-2022

O-Sak D: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i nordeuropeisk middelalderhistorie

Saksdokumenter:
Utkast til kunngjøringstekst
Stillingsplan 2018-2022

O-Sak E: Revidert kunngjøring av doktorgradsstipendiat i Midtøstens historie

Saksdokumenter:
Utkast til kunngjøringstekst

O-Sak F: Status for årsplantiltak

Saksdokumenter:
Notat av 6.6.2018

O-Sak G: Øvrige orienteringssaker

Til behandling i åpent møte:

Sak 16/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 13. juni 2018: ……………………………… og ………………... .

Sak 17/18: Regnskap for første tertial 2018
Saksdokumenter:
Notat av 23.5.2018
Artsbasert regnskapsrapport 30.4.2018
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 30.4.2018

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial.

Til behandling i lukket møte:

Sak 18/18: Forlengelse av to 20 % universitetslektorer (praksis II’ere)
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 5.6.2018 fra instituttleder til instituttstyret

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til forlengelse og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Oslo, 6. juni 2018


Tor Egil Førland
Instituttleder
                                                                                         Katrine Randin
                                                                                         administrativ leder

Publisert 6. juni 2018 15:28 - Sist endret 6. juni 2018 15:39