Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 17. oktober 2018 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra ekstraordinært instituttstyremøtet 18. september 2018

Se protokoll fra møtet 18. september 2018 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i kulturarvsarkeologi (HEI). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 22 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomite bestående av Unn Pedersen, Ingrid Fuglestvedt og Martin Furholt. Rapport ble avgitt 31.08.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Martin Furholt, UiO, Laura McAtackney, Aarhus universitet og Michael Rowlands, University College London.
  • Førsteamanuensis i miljøarkeologi/arkeometri. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 33 søkere. Det er satt ned en sorteringskomite bestående av Unn Pedersen, Julie Lund og Søren Handberg.
  • Førsteamanuensis i nordeuropeisk middelalderhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 30 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 25.09.2018.
  • Førsteamanuensis i verdenshistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 17 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 14.09.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Ildar Garipzanov, UiO, Ine Jacobs, University of Oxford og Eivind Heldaas Seland, Universitetet i Bergen.
  • Ph.d.stilling knyttet til Toufoul Abou-Hodeibs prosjekt om Midtøstens historie i det 20. århundre. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 46 søkere. Det er satt ned en komité bestående av Sunniva Engh, Toufoul Abou-Hodeib og John Peter Collett.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

Til behandling i åpent møte:

Sak 21/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 17. oktober 2018: ……………………………… og ………………... .

Sak 22/18: Supplering av medlemmer i valgstyret

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 26.9.2017

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret oppnevner stipendiat Knut Ivar Austvoll og student Ingvild Østbø Lunde som representanter til valgstyret. Valgperioden er frem til 31.12.2018.

Sak 23/18: Regnskap for andre tertial 2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 10.10.2018
Artsbasert regnskapsrapport 31.8.2018
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 31.8.2018

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial.

Sak 24/18: Kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 10.10.2018
Forslag til kunngjøringstekst
Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.

Eventuelt


Oslo, 10. oktober 2018


Tor Egil Førland
Instituttleder                                        

                             

                                                               Katrine Randin
                                                               administrativ leder

Publisert 10. okt. 2018 16:20 - Sist endret 10. okt. 2018 16:35