Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 5. desember 2018 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 7. november 2018

Se protokoll fra møtet 7. november 2018 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i kulturarvsarkeologi (HEI). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 22 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomite bestående av Unn Pedersen, Ingrid Fuglestvedt og Martin Furholt. Rapport ble avgitt 31.8.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Martin Furholt, UiO, Laura McAtackney, Aarhus universitet og Michael Rowlands, University College London.
  • Førsteamanuensis i miljøarkeologi/arkeometri. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 33 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomite bestående av Unn Pedersen, Julie Lund og Søren Handberg. Rapport ble avgitt 11.10.2018.
  • Førsteamanuensis i nordeuropeisk middelalderhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 30 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 25.9.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Ildar Garipzanov, UiO, Patrick J. Geary, IAS, Princeton og Julia Smith, University of Oxford.
  • Førsteamanuensis i verdenshistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 17 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 14.9.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Ildar Garipzanov, UiO, Ine Jacobs, University of Oxford og Eivind Heldaas Seland, Universitetet i Bergen. Rapport ble avgitt 22.11.2018.

O-Sak C: Valg av nye medlemmer av instituttstyret
Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 22.11.2018

O-Sak D: ERC Consolidator Grant til Veronique Pouillard

O-Sak E: Revisjon av studieprogrammene på historie
Saksdokumenter:
Notat om historieprogramrevisjon 2019 fra undervisningsleder
Revisjon av historie ved UiO: forslag til endringer i programstrukturen
Oversikt over arbeidsgrupper og fremdriftsplan

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

Til behandling i åpent møte:

Sak 26/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 5. desember 2018: ……………………………… og ………………... .

Sak 27/18: Årsplan 2019
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 28.11.2018
Utkast til årsplan for 2019

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner årsplan for 2019.

Sak 28/17: Budsjett 2019
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 28.11.2018
Utkast til årsbudsjett og langtidsbudsjett
Utkast til fordeling på utvalgte tiltak
Tildeling fra fakultetet
Oversikt over måltall

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner budsjett for 2019.

Sak 29/18: Kunngjøring av Ph.d.-stilling i konservering
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat - ettersendes
Forslag til kunngjøringstekst - ettersendes

Til behandling i lukket møte:

Sak 30/18: Innstilling til vikariat som universitetslektor i arkeologi
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 27.11.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 27.11.2018
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 31/18: Tilsetting som forsknings- og formidlingskoordinator (50 % vitenskapelig assistent) knyttet til The Heritage Experience Initiativ
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 27.11.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 27.11.2018
Utvidet søkerliste
CV for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret tilsetter innstilte nr. 1 i stilling som forsknings- og formidlingskoordinator (50 % vitenskapelig assistent). Dersom innstilte nr. 1 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Sak 32/18: Innstilling til Ph.d-stilling i Midtøstens historie
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 28.11.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 28.11.2018
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Oslo, 28. november 2018

Tor Egil Førland
Instituttleder
                                                                        Katrine Randin
                                                                        administrativ leder

Publisert 30. nov. 2018 10:49 - Sist endret 30. nov. 2018 10:52