Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 5. desember 2018 kl. 14:15-15:45

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Toufoul Abou-Hodeib, Julianne Rustad, Margrethe K. Hopstock Havgar (forlot møtet under behandlingen av sak 31/18 i lukket møte), Tanja Storsul;
Varamedlemmer: Hilde Andrea Nysether, Sigurd Toft Tomter;
Observatører: Unn Pedersen, Sunniva Engh;
Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.


Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 7. november 2018

Se protokoll fra møtet 7. november 2018 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i kulturarvsarkeologi (HEI). Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 22 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomite bestående av Unn Pedersen, Ingrid Fuglestvedt og Martin Furholt. Rapport ble avgitt 31.8.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Martin Furholt, UiO, Laura McAtackney, Aarhus universitet og Michael Rowlands, University College London.
  • Førsteamanuensis i miljøarkeologi/arkeometri. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 33 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomite bestående av Unn Pedersen, Julie Lund og Søren Handberg. Rapport ble avgitt 11.10.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av professor Lotte Hedeager (IAKH), Lektor Henriette S. Lyngstrøm, Københavns Universitet og Dr. James Barrett, University of Cambridge.
  • Førsteamanuensis i nordeuropeisk middelalderhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 30 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 25.9.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Ildar Garipzanov, UiO, Patrick J. Geary, IAS, Princeton og Julia Smith, University of Oxford.
  • Førsteamanuensis i verdenshistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 17 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 14.9.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Ildar Garipzanov, UiO, Ine Jacobs, University of Oxford og Eivind Heldaas Seland, Universitetet i Bergen. Rapport ble avgitt 22.11.2018.

O-Sak C: Valg av nye medlemmer av instituttstyret
Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 22.11.2018

O-Sak D: ERC Consolidator Grant til Veronique Pouillard

O-Sak E: Revisjon av studieprogrammene på historie
Saksdokumenter:
Notat om historieprogramrevisjon 2019 fra undervisningsleder
Revisjon av historie ved UiO: forslag til endringer i programstrukturen
Oversikt over arbeidsgrupper og fremdriftsplan

O-Sak F: Øvrige orienteringssaker

  • Intet nytt om årets FRIPRO tildelinger fra NFR pr. d.d.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 26/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 5. desember 2018: Julianne Rustad og Søren Handberg.

Sak 27/18: Årsplan 2019
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 28.11.2018
Utkast til årsplan for 2019

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner årsplan for 2019.

Sak 28/18: Budsjett 2019
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 28.11.2018
Utkast til årsbudsjett og langtidsbudsjett
Utkast til fordeling på utvalgte tiltak
Tildeling fra fakultetet
Oversikt over måltall

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner budsjett for 2019.

Sak 29/18: Kunngjøring av Ph.d.-stilling i konservering
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.11.2018
Forslag til kunngjøringstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten. Instituttledelsen får fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer.
 

Til behandling i lukket møte:

Sak 30/18: Innstilling til vikariat som universitetslektor i arkeologi
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 27.11.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 27.11.2018
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 31/18: Tilsetting som forsknings- og formidlingskoordinator (50 % vitenskapelig assistent) knyttet til The Heritage Experience Initiativ
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 27.11.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 27.11.2018
Utvidet søkerliste
CV for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret tilsetter innstilte nr. 1, Sofie Scheen Jahnsen, i stilling som forsknings- og formidlingskoordinator (50 % vitenskapelig assistent). Dersom innstilte nr. 1 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Sak 32/18: Innstilling til Ph.d-stilling i Midtøstens historie
Saksdokumenter (kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 28.11.2018 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 28.11.2018
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonsliste for den innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo,  5. desember 2018

 

Tor Egil Førland                        Julianne Rustad                                Søren Handberg
Instituttleder
                                                                                                            Katrine Randin
                                                                                                            administrativ leder

Publisert 5. des. 2018 16:37 - Sist endret 22. feb. 2019 15:03