Innkalling til møte i instituttstyret ondag 5. februar 2020 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 4. desember 2019

Se protokoll fra møtet 4. desember 2019 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 14 søkere. Det er satt ned en innstillingskomite bestående av Sunniva Engh, Martin Furholt og Julie Lund.
  • Doktorgradsstipendiat i miljøhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 34 søkere. Det er satt ned en innstillingskomite bestående av Sunniva Engh, Dominik Collet og Hanne Hagtvedt Vik.
  • Doktorgradsstipendiat i arkeologi. Søknadsfristen er satt til 21.02.2020.

O-Sak C: Årsrapport for Norgeshistorie.no 2019
Saksdokumenter:
Årsrapport for Norgeshistorie.no

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Revisjon av stillingsplan
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.1.2020
Instituttleders notat av 29.1.2020

Til behandling i åpent møte:

Sak 01/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 5. februar 2020: ……………………………… og ……………..…... .

Sak 02/20: Tilsetting eller valg av instituttleder for perioden 2021-24
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.1.2020

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret søker ikke om å gå over fra tilsatt til valgt instituttleder.

Sak 03/20: Kunngjøring av stilling som instituttleder for perioden 2021-24
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.1.2020
Forslag til utlysningstekst fra dekanen
Forslag til utlysningstekst fra instituttleder

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til forslaget til kunngjøringstekst for instituttleder ved IAKH.

Til behandling i lukket møte:

Sak 04/20 Innstilling til forskerstilling ved Statoils historie

Saksdokumenter (utdelt i papirversjon til møtende medlemmer/varaer):
- Fremleggsnotat av 28.1.2020 fra instituttleder til instituttstyret
- Kunngjøring
- Intervjukomiteens forslag til innstilling av 27.1.2020
- Utvidet søkerliste
- CV og publikasjonslister for den innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Oslo, 30. januar 2020


Tor Egil Førland

Instituttleder                                                                        

Ragnhild Rebne
administrativ leder

Publisert 30. jan. 2020 12:21 - Sist endret 4. feb. 2020 13:16