Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 1. april 2020 kl. 14:15

Møtet avholdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 5. februar 2020

Se protokoll fra møtet 5. februar 2020 her.

O-Sak B: Covid-19 og konsekvenser av stengningen av UiO

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

Til behandling i åpent møte:

Sak 05/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 1. april 2020: ……………………………… og ……………..…...

Sak 06/20: Regnskap 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.3.2020 fra instituttleder
HFs økonomirapport 3. tertial 2019
Artsrapport 2019
Tiltaksrapport 2019  

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2019.

Sak 07/20: Oppnevning av komité ved ansettelse av instituttleder (SKO 1475) ved IAKH
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.3.2020 fra dekan Frode Helland

Forslag til Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til komité, og utpeker Per Ditlef Fredriksen og Hilde Henriksen Waage som FVA-medlemmer av komiteen, Vera Raudberget Fiveland som studentmedlem og Ragnhild Rebne som administrativ leder-medlem. Hvis et eller flere medlemmer likevel ikke kan delta (for eksempel pga. inhabilitet), delegeres oppnevning av nytt medlem til dekanen.

Sak 08/20: Revisjon av stillingsplan 2018–22
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 20.3.2020 fra instituttleder

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til revisjon av stillingsplan 2018-22.

Sak 09/20: Utlysning av universitetslektorstilling i internasjonal historie (vikariat)
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 24.3.2020 fra instituttleder
Forslag til utlysningstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Til behandling i lukket møte:

Sak 10/20: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi (europeisk neolitikum eller bronsealder)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 23.3.2020 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring

Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 21.2.2020
CV og publikasjonslister for de innstilte:

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 11/20 Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i historie (miljøhistorie)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 24.3.2020 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring

Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 19.3.2020
CV og publikasjonslister for de innstilte:

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 12/20 Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi (miljøarkeologi og/eller arkeometri)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.3.2020 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 25.3.2020
CV og publikasjonslister for de innstilte:

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt


Oslo, 25. mars 2020

 

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

Ragnhild Rebne
administrativ leder

Publisert 27. mars 2020 08:58 - Sist endret 27. mars 2020 17:08