Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 1. april 2020, fra kl. 14:15-15:40

Møtet ble avholdt via Zoom

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Vibeke Maria Viestad, Tanja Storsul, Julianne Rustad, Jon Carlstedt Tønnessen, Karoline Opsahl;
Varamedlem: Hanne Hagtvedt Vik;
Observatører (begge med talerett): Unn Pedersen, Sunniva Engh;
Fra administrasjonen: Ragnhild Rebne (referent).
Tanja Storsul deltok ikke under behandling av sakene 6/20-10/20.

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 5. februar 2020

Se protokoll fra møtet 5. februar 2020 her.

O-Sak B: Covid-19 og konsekvenser av stengningen av UiO

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker
- Utredning om konserveringsutdanningen, arbeidet vil ledes av Douwtje van der Meulen.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Til behandling i åpent møte:

Sak 05/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 1. april 2020: Vibeke Marie Viestad og Jon Carlstedt Tønnessen.

Sak 06/20: Regnskap 2019
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 25.3.2020 fra instituttleder
HFs økonomirapport 3. tertial 2019
Artsrapport 2019
Tiltaksrapport 2019

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2019.

Sak 07/20: Oppnevning av komité ved ansettelse av instituttleder (SKO 1475) ved IAKH
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 19.3.2020 fra dekan Frode Helland

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til komité, og utpeker Per Ditlef Fredriksen og Hilde Henriksen Waage som FVA-medlemmer av komiteen, Vera Raudberget Fiveland som studentmedlem og Ragnhild Rebne som administrativ leder-medlem. Hvis et eller flere medlemmer likevel ikke kan delta (for eksempel pga. inhabilitet), delegeres oppnevning av nytt medlem til dekanen.

Sak 08/20: Revisjon av stillingsplan 2018–22
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 20.3.2020 fra instituttleder

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til revisjon av stillingsplan 2018-22.

Sak 09/20: Utlysning av universitetslektorstilling i internasjonal historie (vikariat)
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 24.3.2020 fra instituttleder
Forslag til utlysningstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Til behandling i lukket møte:

Sak 10/20: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi (europeisk neolitikum eller bronsealder)

Saksdokumenter (tilgjengelig kun for møtende representanter):
Fremleggsnotat av 23.3.2020 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 21.2.2020
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 11/20 Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i historie (miljøhistorie)

Saksdokumenter (tilgjengelig kun for møtende representanter):
Fremleggsnotat av 24.3.2020 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 19.3.2020
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 12/20 Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi (miljøarkeologi og/eller arkeometri)

Saksdokumenter (tilgjengelig kun for møtende representanter):
Fremleggsnotat av 25.3.2020 fra instituttleder til instituttstyret
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 25.3.2020
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonslister for den/de innstilte

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 1. april 2020


Tor Egil Førland                      Vibeke Marie Viestad            Jon Carlstedt Tønnessen
Instituttleder                                                                        


                              Ragnhild Rebne
                              administrativ leder

 

 

Publisert 2. apr. 2020 09:01 - Sist endret 2. apr. 2020 14:16