Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 6. mai 2020, kl. 14:15

Møtet avholdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 1. april 2020

Se protokoll fra møtet 1. april 2020.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Doktorgradsstipendiatstilling i historie knyttet til ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries”. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 8 søkere. Det er satt ned en innstillingskomite bestående av Sunniva Engh, Veronique Pouillard, Kjetil Fallan (IFIKK) og Hanne Hagtvedt Vik.
 • Postdoktorstilling i historie knyttet til ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries”. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 1 søker. Prosessen er satt på vent og stillingen vil bli lyst ut på nytt på et senere tidspunkt.
 • Ansettelse av instituttleder ved IAKH for perioden 2021-2024. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 3 søkere.
  HF nyhetssak om instituttlederstillingene

O-Sak C: Covid-19 og konsekvenser av stengningen av UiO

O-Sak D: Søkertall til studieprogrammene

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 13/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 6. mai 2020: Julianne Rustad og Hilde Sandvik.

Sak 14/20: Utlysning av PhD-stilling i arkeologi knyttet til «Heritage Experience Initiative (HEI)»
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.4.2020 fra instituttleder
Utkast til kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Til behandling i lukket møte:

Sak 15/20 Anmodning om tilsetting i II’er stilling (20%) knyttet til prosjektet «Nordic Civil Societies»

Saksdokumenter (tilgjengelig for møtende medlemmer):

 • Fremleggsnotat av 30.4.2020 fra instituttleder
 • Prosjektbeskrivelse og tildelingsbrev
 • CV og publikasjonsliste

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner anmodning om tilsetting og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 16/20 Anmodning om tilsetting i II’er stilling (5%) knyttet til prosjektet «Nordic Civil Societies»

Saksdokumenter (tilgjengelig for møtende medlemmer):

 • Fremleggsnotat av 30.4.2020 fra instituttleder
 • Prosjektbeskrivelse og tildelingsbrev
 • CV og publikasjonsliste

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner anmodning om tilsetting og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 17/20 Anmodning om tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet «The Dematerialization of Fashion and France’s Couture Propaganda during the 1960 and 1970s – FASHION IN IR»

Saksdokumenter (tilgjengelig for møtende medlemmer):

 • Fremleggsnotat av 30.4.2020 fra instituttleder
 • Grant Agreement med budsjett, prosjektbeskrivelse og CV

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner anmodning om tilsetting og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt


Oslo, 30. april 2020

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

Ragnhild Rebne
administrativ leder

Publisert 30. apr. 2020 13:43 - Sist endret 30. apr. 2020 14:01