Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 10. juni 2020 kl. 14:15

Møtet avholdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 6. mai 2020

Se protokoll fra møtet 6. mai 2020 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Postdoktorstilling i historie knyttet til ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries”. Ved første gangs utlysning hadde det meldt seg 1 søker. Stillingen er nå lyst ut på nytt med søknadsfrist 1.9.2020.
  • Den videre prosess ved ansettelse av instituttleder ved IAKH for perioden 2021-2024.

O-Sak C: Covid-19 og konsekvenser av stengningen av UiO: Arbeidsplasser, semesterstart og undervisning til høsten.

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker
 

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Mulig deltakelse i felles masterprogram i europeisk historie
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.6.2020
Rapport fra arbeidsgruppen (udatert)
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 18/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 10. juni 2020: ………….. og ………………...


Sak 19/20: Årsrapport 2019
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 3.6.2020
Utkast til Årsrapport for 2019

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den framlagte årsrapport for 2019


Sak 20/20: Ledelsesvurdering og regnskapsrapport  1. tertial 2020
Saksdokumenter (ettersendes):
Fremleggsnotat av 4.6.2020
HFs økonomirapport IAKH T1 2020
Artsbasert regnskapsrapport 30.4.2020
Tiltaksbasert regnskapsrapport 30.4.2020
Prognosenotat 1. tertial 2020

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapsrapporten for 1. tertial 2020.
 

Til behandling i lukket møte:

Sak 21/20: Innstilling til vikariat som universitetslektor/førstelektor i internasjonal historie

Saksdokumenter (tilgjengelig for møtende medlemmer):
- Fremleggsnotat av 3.6.2020 fra instituttleder til instituttstyret
- Kunngjøring
- Forslag til innstilling av 2.6.2020
- Utvidet søkerliste
- CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Sak 22/20: Tilsetting i doktorgradsstipendiatstilling i historie knyttet til det eksternt finansierte ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries”.

Saksdokumenter (tilgjengelig for møtende medlemmer):
- Fremleggsnotat av 3.6.2020 fra instituttleder til instituttstyret
- Kunngjøring
- Intervjukomiteens forslag til innstilling av 2.6.2020
- Utvidet søkerliste
- CV og publikasjonslister for den innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til innstilling og tilsetter NN som doktorgradsstipendiat.
 

Eventuelt


Oslo, 4. juni 2020


Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                                   

Ragnhild Rebne
administrativ leder

Publisert 5. juni 2020 10:07 - Sist endret 5. juni 2020 13:21