Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 10. juni kl. 14:15-16:10

Møtet ble avholdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Vibeke Maria Viestad, Tanja Storsul, Julianne Rustad, Jon Carlstedt Tønnessen, Karoline Opsahl;
Varamedlem: Hanne Hagtvedt Vik (deltok ikke under behandling av sak 22/20);
Observatører (begge med talerett): Unn Pedersen, Sunniva Engh;
Fra administrasjonen: Ragnhild Rebne, Harald Schmedling (referenter).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Representanten Sandvik meldte en sak til under eventuelt: trykking av masteroppgaver.

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 6. mai 2020

Se protokoll fra møtet 6. mai 2020 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Postdoktorstilling i historie knyttet til ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries”. Ved første gangs utlysning hadde det meldt seg 1 søker. Stillingen er nå lyst ut på nytt med søknadsfrist 1.9.2020.
  • Den videre prosess ved ansettelse av instituttleder ved IAKH for perioden 2021-2024.

O-Sak C: Covid-19 og konsekvenser av stengningen av UiO: arbeidsplasser, semesterstart og undervisning til høsten.

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

Norgeshistorie.no:
- NRK P2 sender podcast-serie produsert av Norgeshistorie
- Fortsatt finansiering fra 2021 vil bli lagt inn i forslag til UiOs budsjett

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Mulig deltakelse i felles masterprogram i europeisk historie
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.6.2020
Rapport fra arbeidsgruppen

Saken ble drøftet.

Til behandling i åpent møte:

Sak 18/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 10. juni 2020: Tanja Storsul og Søren Handberg.

Sak 19/20: Årsrapport 2019
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 3.6.2020
Årsrapport for 2019

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den framlagte årsrapport for 2019

Sak 20/20: Ledelsesvurdering og regnskapsrapport  1. tertial 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.6.2020
HFs økonomirapport IAKH T1 2020
Artsbasert regnskapsrapport 30.4.2020
Tiltaksbasert regnskapsrapport 30.4.2020
Prognosenotat 1. tertial 2020

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapsrapport for 1. tertial 2020.

Til behandling i lukket møte:

Sak 21/20: Innstilling til vikariat som universitetslektor/førstelektor i internasjonal historie

Saksdokumenter (tilgjengelig kun for møtende medlemmer):
- Fremleggsnotat av 3.6.2020 fra instituttleder til instituttstyret
- Kunngjøring
- Forslag til innstilling av 2.6.2020
- Utvidet søkerliste
- CV og publikasjonslister for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 22/20: Tilsetting i doktorgradsstipendiatstilling i historie knyttet til det eksternt finansierte ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries”

Representanten Hanne Hagtvedt Vik forlot møtet under behandlingen av denne saken.

Saksdokumenter (tilgjengelig kun for møtende medlemmer):
- Fremleggsnotat av 3.6.2020 fra instituttleder til instituttstyret
- Kunngjøring
- Intervjukomiteens forslag til innstilling av 2.6.2020
- Utvidet søkerliste
- CV og publikasjonslister for den innstilte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til innstilling og tilsetter Anna Marie Nesheim som doktorgradsstipendiat.

Eventuelt

Representanten Sandvik tok opp at masteroppgaver ikke trykkes opp denne våren som følge av koronasituasjonen.
 

Oslo, 10. juni 2020


                                                                                                                                                                                                        Sign                                       Sign.
Tor Egil Førland                          Tanja Storsul                          Søren Handberg
Instituttleder                                                                                   


             Ragnhild Rebne
             administrativ leder

 

Publisert 11. juni 2020 08:53 - Sist endret 11. juni 2020 13:01