Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 2. september 2020 kl. 14:15

Møtet avholdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 10. juni 2020

Se protokoll fra møtet 10. juni 2020 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Postdoktorstilling i historie knyttet til ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries”. Ved første gangs utlysning hadde det meldt seg 1 søker. Stillingen er nå lyst ut på nytt med søknadsfrist 1.9.2020
 • Doktorgradsstipendiatstilling i arkeologi tilknyttet HEI. Det kom 45 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Sunniva Engh (leder), Thora Petursdottir og Unn Pedersen.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK)

O-Sak E: SFF
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 26.8.2020
Foreløpig søknadstekst (u.off. jf. Offl. § 26, tilgjengelig for møtende medlemmer)

O-Sak F: Øvrige orienteringssaker

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Fordeling av stipendiatstillinger
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 26.8.2019

Til behandling i åpent møte:

Sak 23/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 2. september 2020: ………….. og ………………...

Sak 24/20: Kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 26.8.2020
Forslag til utlysningstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.

Til behandling i lukket møte:

Sak 25/20: Innstilling til stilling som instituttleder

Saksdokumenter (tilgjengelig for møtende medlemmer):

 • Fremleggsnotat av 24.8.2020 fra dekan til instituttstyret
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 23.06.2020
 • Vurderingsrapport fra rekrutteringsbyrået Habberstad
 • Utlysningstekst
 • Søknad med vedlegg for den innstilte søkeren
 • Utvidet søkerliste

Forslag til Vedtak:

Styret ved IAKH vedtar det fremlagte forslaget til innstilling for åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie i perioden 2021-2024, og oversender saken til fakultetsstyret for endelig vedtak.

 

Sak 26/20: Ansettelse av forsker – kallelse

 • Fremleggsnotat av 29.8.2020
 • CV
 • Publikasjonsliste
 • Samarbeidsavtale

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget til kallelse og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt


Oslo, 31. august 2020


Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 27. aug. 2020 10:56 - Sist endret 31. aug. 2020 20:15