Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 2. september 2020 kl. 14:15-16:00

Møtet ble avholdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Tanja Storsul, Jon Carlstedt Tønnessen, Karoline Opsahl;
Varamedlemmer: Hanne Hagtvedt Vik, Alexandre Simon-Ekeland, Mari Eidstuen
Observatører (begge med talerett): Unn Pedersen, Sunniva Engh;
Fra administrasjonen: Katrine Randin (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 10. juni 2020

Se protokoll fra møtet 10. juni 2020 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Postdoktorstilling i historie knyttet til ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries”. Ved andre gangs utlysning kom det 11 søknader.
 • Doktorgradsstipendiatstilling i arkeologi tilknyttet HEI. Det kom 45 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Sunniva Engh (leder), Thora Petursdottir og Unn Pedersen.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

Undervisning: en blanding av fysisk, hybrid og digital undervisning. 

Forskning: felt- og arkivarbeid påvirket, noe som fører til at forskningsplaner må revideres.

Midlertidig ansatte: UiO har åpnet for forlengelse for stipendiater.

Studentrepresentantene reiste spørsmål om bolig- og studiesituasjonen for studenter fra utlandet. Det ble redegjort for hvordan UiO og IAKH har informert og fulgt opp disse studentene.

O-Sak D: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK)

Arbeidet med oppfølgingen av ARK-undersøkelsen er påbegynt. 

O-Sak E: SFF
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 26.8.2020
Foreløpig søknadstekst (u.off. jf. Offl. § 26)

O-Sak F: Øvrige orienteringssaker

Norgeshistorie.no er forespeilet videre støtte fra UiO.

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Fordeling av stipendiatstillinger
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 26.8.2019

Saken ble drøftet. 

Til behandling i åpent møte:

Sak 23/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 2. september 2020: Hanne Hagtvedt Vik og Mari Eidstuen.

Sak 24/20: Kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 26.8.2020
Forslag til utlysningstekst

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.

Til behandling i lukket møte:

Sak 25/20: Innstilling til stilling som instituttleder

Saksdokumenter: (u.off. jf. OFFL § 25):

 • Fremleggsnotat av 24.8.2020 fra dekan til instituttstyret
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 23.06.2020
 • Vurderingsrapport fra rekrutteringsbyrået Habberstad
 • Utlysningstekst
 • Søknad med vedlegg for den innstilte søkeren
 • Utvidet søkerliste

Vedtak:

Styret ved IAKH vedtar det fremlagte forslaget til innstilling for åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie i perioden 2021-2024, og oversender saken til fakultetsstyret for endelig vedtak.
 

Sak 26/20: Ansettelse av forsker – kallelse

Saksdokumenter: (u.off. jf. OFFL § 25)

 • Fremleggsnotat av 29.8.2020
 • CV
 • Publikasjonsliste
 • Samarbeidsavtale

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget til kallelse og sender det videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 2. september 2020

 

Hanne Hagtvedt Vik

Mari Eidstuen

 

Tor Egil Førland
instituttleder

Katrine Randin
administrativ leder                                                                

Publisert 3. sep. 2020 15:07 - Sist endret 7. sep. 2020 09:57