Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 7. oktober 2020 kl. 14:15

Møtet avholdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 2. september 2020

Protokoll fra møtet 2. september 2020 (lenke).

O-Sak B: Ny instituttleder

O-Sak C: Status for utlyste stillinger

  • Postdoktorstilling i historie knyttet til ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries”. Ved andre gangs utlysning meldte det seg 11 søkere. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Sunniva Engh (leder), Veronique Pouillard og Daniel Maul.

O-Sak D: Kunngjøring av stillinger i henhold til stillingsplan

O-Sak E: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak F: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK)

O-Sak G: Øvrige orienteringssaker

Til behandling i åpent møte:

Sak 26/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 7. oktober 2020: ………….. og ………………...


Sak 27/20 Supplering av medlemmer til valgstyret
Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:

Seniorkonsulent Monika Birkeland og student Elias Peltomaa Beisvåg som representanter til valgstyret. I tillegg oppnevnes det et medlem for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte i tråd med forslaget i møtet. Valgperioden er frem til 31.12.2020.
 

Sak 28/20: Fordeling av stipendiatstillinger
Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:

IAKH ber fakultetet om å få lyse ut fem stipendiatstillinger høsten 2020. Disse fordeles som følger:

to ph.d.-stillinger tilknyttet faggruppa i eldre historie med hhv Daniele Miano og Anders Winroth som veileder;

en ph.d.-stilling tilknyttet UiO:Norden-forskergruppa Sivilsamfunn i Norden;

en ph.d.-stilling tilknyttet den tverrfaglige forskningssatsingen The Heritage Experience Initiative (HEI);

en postdok-stilling tilknyttet det polsk-norske forskningsprosjektet ELITES under NFRs GRIEG-program, forutsatt at prosjektet dekker mellomlegget.

IAKH vil dessuten bidra med en ph.d.-stilling i ERC/AdG-søknader, og en halv ph.d.-stilling i CoG og StG-søknader.

Stipendiatfordelingspolitikken evalueres i 2021, og denne evalueringen inngår i styrets beslutningsgrunnlag for fordeling av stipendiater med tilsetting i 2022.
 

Sak 29/20: Regnskap og ledelsesvurdering for andre tertial
Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial.


Til behandling i lukket møte:

Sak 25/20: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi (HEI)

Saksdokumenter (tilgjengelig for møtende medlemmer):

  • Fremleggsnotat av 30.9.2020
  • Kunngjøring
  • Utvidet søkerliste
  • Komiteens forslag til innstilling
  • CV for de innstilte søkerne

 

Eventuelt


Oslo, 30. september 2020


Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 30. sep. 2020 15:48 - Sist endret 30. sep. 2020 15:48