Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 7. oktober 2020 kl. 14:15

Møtet ble avholdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Vibeke Maria Viestad Karoline Opsahl;
Varamedlemmer: Hanne Hagtvedt Vik, Mari Eidstuen
Observatører (begge med talerett): Unn Pedersen (forlot møtet under sak 27/20), Sunniva Engh;
Fra administrasjonen: Katrine Randin (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. 

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 2. september 2020

Protokoll fra møtet 2. september 2020 (lenke).

O-Sak B: Ny instituttleder

Professor Jon Vidar Sigurdsson er ansatt som instituttleder fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.

O-Sak C: Status for utlyste stillinger

  • Postdoktorstilling i historie knyttet til ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries”. Ved andre gangs utlysning meldte det seg 11 søkere. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Sunniva Engh (leder), Veronique Pouillard og Daniel Maul.

O-Sak D: Kunngjøring av stillinger i henhold til stillingsplan

O-Sak E: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak F: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK)

Resultatene fra survey-undersøkelsen er lagt frem og arbeidet med tiltak er påbegynt.

O-Sak G: Øvrige orienteringssaker

Instituttet har sendt en søknad til Program for økt arbeidsrelevans i høyere utdaninning og er  med på en søknad til Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene. Begge program ligger under Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU).

Til behandling i åpent møte:

Sak 26/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 7. oktober 2020: Karoline Opsahl og Vibeke Marie Viestad.


Sak 27/20 Supplering av medlemmer til valgstyret
Saksdokumenter:

Vedtak:

Instituttstyret oppnevner doktorgradsstipendiat Jan Cutajar, seniorkonsulent Monika Birkeland og student Elias Peltomaa Beisvåg som representanter til valgstyret. Valgperioden er frem til 31.12.2020.
 

Sak 28/20: Fordeling av stipendiatstillinger
Saksdokumenter:

Vedtak:

IAKH ber fakultetet om å få lyse ut fem stipendiatstillinger høsten 2020. Disse fordeles som følger:

to ph.d.-stillinger tilknyttet faggruppa i eldre historie med hhv Daniele Miano og Anders Winroth som veileder;

en ph.d.-stilling tilknyttet UiO:Norden-forskergruppa Sivilsamfunn i Norden;

en ph.d.-stilling tilknyttet den tverrfaglige forskningssatsingen The Heritage Experience Initiative (HEI);

en postdok-stilling tilknyttet det polsk-norske forskningsprosjektet ELITES under NFRs GRIEG-program, forutsatt at prosjektet dekker mellomlegget.

IAKH vil dessuten bidra med en ph.d.-stilling i ERC/AdG-søknader, og en halv ph.d.-stilling i CoG og StG-søknader.

Stipendiatfordelingspolitikken evalueres i 2021, og denne evalueringen inngår i styrets beslutningsgrunnlag for fordeling av stipendiater med tilsetting i 2022.
 

Sak 29/20: Regnskap og ledelsesvurdering for andre tertial
Saksdokumenter:

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial.


Til behandling i lukket møte:

Sak 25/20: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi (HEI)

Saksdokumenter (tilgjengelig for møtende medlemmer):

  • Fremleggsnotat av 30.9.2020
  • Kunngjøring
  • Komiteens forslag til innstilling
  • CV for de innstilte søkerne

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender saken videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger. 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Vibeke Marie Viestad

Karoline Opsahl

 

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 9. okt. 2020 14:26 - Sist endret 9. okt. 2020 14:26