Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 4. november 2020 kl. 14:15

Møtet avholdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 7. oktober 2020

Protokoll fra møtet 7. oktober 2020 (lenke).
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Postdoktorstilling i historie knyttet til ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries”. Ved andre gangs utlysning meldte det seg 11 søkere. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Sunniva Engh (leder), Veronique Pouillard og Daniel Maul.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK)

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker
 

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Årsplan 2021
Saksdokumenter:

D-Sak B: Budsjett 2021 
Saksdokumenter:

Til behandling i åpent møte:

Sak 31/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 4. november 2020: ………….. og ………………...


32/20: Kunngjøring av doktorgradsstilling tilknyttet prosjektet Creative IPR
Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.


33/20: SFF-søknad
Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret støtter at IAKH blir med i WEAVE-søknaden om SFF etter de forutsetningene som skisseres i notatet.

 

Eventuelt


Oslo, 28. oktober 2020


Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 28. okt. 2020 20:17 - Sist endret 2. nov. 2020 21:34