Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 4. november 2020 kl. 14:15-16:00

Møtet ble avholdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Vibeke Maria Viestad,  Karoline Opsahl, Jon Carlstedt Tønnessen;
Varamedlemmer: Hanne Hagtvedt Vik, Mari Eidstuen
Observatører (begge med talerett): Unn Pedersen, Sunniva Engh;
Fra administrasjonen: Katrine Randin (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. 

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 7. oktober 2020

Protokoll fra møtet 7. oktober 2020 (lenke).
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Postdoktorstilling i historie knyttet til ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries”. Ved andre gangs utlysning meldte det seg 11 søkere. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Sunniva Engh (leder), Veronique Pouillard og Daniel Maul.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK)

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker
 

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Årsplan 2021
Saksdokumenter:

Saken ble diskutert. Innspill fra diskusjonen tas med videre.

D-Sak B: Budsjett 2021 
Saksdokumenter:

Saken ble diskutert. Innspill fra diskusjonen tas med videre.

Til behandling i åpent møte:

Sak 31/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 4. november 2020: Jon Carlstedt Tønnessen og Hilde Sandvik.


32/20: Kunngjøring av doktorgradsstilling tilknyttet prosjektet Creative IPR
Saksdokumenter:

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.


33/20: SFF-søknad
Saksdokumenter:

Vedtak:
Instituttstyret støtter at IAKH blir med i WEAVE-søknaden om SFF etter de forutsetningene som skisseres i notatet.

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Jon Carlstedt Tønnessen

Hilde Sandvik
 


Tor Egil Førland
                                                                       Katrine Randin
 

Publisert 8. nov. 2020 20:08 - Sist endret 8. nov. 2020 20:08