Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 2. desember 2020 kl. 14:15

Møtet avholdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 4. november 2020

Protokoll fra møtet (lenke).
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Doktorgradsstilling knyttet til ERC-prosjektet CREATIVE IPR er lyst ut med søknadsfrist 15. januar 2021.
 • To stillinger som førsteamanuensis i moderne historie (etter 1750) er vedtatt utlyst av Fakultetetets tilsettingsutvalg. 
 • Stilling som førsteamanuensis i norsk historie etter 1800 er vedtatt utlyst av Fakultetetets tilsettingsutvalg.
 • Tre 20 % lektorstillinger i historie som skoletoere er vedtatt utlyst av Fakultetetets tilsettingsutvalg.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Nytt instituttstyre

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

  Til behandling i åpent møte:

  Sak 34/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
  Forslag til Vedtak:
  Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...

   

  Sak 35/20: Ekstern styrerepresentant og vara for perioden 2021-2024
  Saksdokumenter

  Forslag til Vedtak:

  Instituttstyret godkjenner forslaget om eksterne styrerepresentant og vara, og sender det videre til Fakultetets tilsettingsutvalg, som har fått myndighet til å fatte en avgjørelse i saken.

   

  Sak 36/20: Årsplan 2021
  Saksdokumenter:

  Forslag til Vedtak:

  Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til Årsplan for 2021.

   

  Sak 37/20: : Budsjett 2021 
  Saksdokumenter:

  Forslag til Vedtak:

  Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til Årsbudsjett for 2021.


  38/20: Kunngjøring av rekrutteringsstillinger 
  Saksdokumenter:

  Forslag til Vedtak:

  Instituttstyret godkjenner de fremlagte kunngjøringsteksten og sender de videre til Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

   

  Til behandling i lukket møte:


  39/20: Ansettelse i stilling som 50 % forsknings- og formidlingskoordinator (SKO 1020) (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

   

  40/20: Innstilling til stilling som postdoktor tilknyttet «Creative IPR» (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

   

  Eventuelt


  Oslo, 25. november 2020


  Tor Egil Førland
  Instituttleder                                                                        

  Katrine Randin
  administrativ leder

  Publisert 25. nov. 2020 22:08 - Sist endret 25. nov. 2020 22:08