Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 2. desember 2020 kl. 14:15-16.00

Møtet ble avholdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland, Hilde Sandvik, Søren Handberg, Vibeke Maria Viestad,  Karoline Opsahl;
Varamedlemmer: Hans Jacob Orning, Mari Eidstuen
Observatører (begge med talerett): Unn Pedersen, Sunniva Engh;
Fra administrasjonen: Katrine Randin (referent).

Til dagsorden:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. 
 

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 4. november 2020

Protokoll fra møtet (lenke).
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Doktorgradsstilling knyttet til ERC-prosjektet CREATIVE IPR er lyst ut med søknadsfrist 15. januar 2021.
  • To stillinger som førsteamanuensis i moderne historie (etter 1750) er lyst ut med søknadsfrist 15. januar 2021.
  • Stilling som førsteamanuensis i norsk historie etter 1800 er er lyst ut med søknadsfrist 15. januar 2021.
  • Tre 20 % lektorstillinger i historie som skoletoere er er lyst ut med søknadsfrist 15. januar 2021.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Nytt instituttstyre

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

  • UiO:Norden har tildelt midler til prosjektene "Gendering the Nordic Past", ledet av Unn Pedersen og "Collecting Norden", ledet av Ulrike Spring.

Til behandling i åpent møte:

Sak 34/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Hans Jacob Orning og Mari Eidstuen.

 

Sak 35/20: Ekstern styrerepresentant og vara for perioden 2021-2024
Saksdokumenter

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner forslaget om eksterne styrerepresentant og vara, og sender det videre til Fakultetets tilsettingsutvalg, som har fått myndighet til å fatte en avgjørelse i saken.

 

Sak 36/20: Årsplan 2021
Saksdokumenter:

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til Årsplan for 2021.

 

Sak 37/20: : Budsjett 2021 
Saksdokumenter:

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til Årsbudsjett for 2021 med det forslag til endring som fremkom i møtet. Det betyr at tiltak 805000 Studenttiltak økes til 170 000 kr.


38/20: Kunngjøring av rekrutteringsstillinger 
Saksdokumenter:

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner de fremlagte kunngjøringstekstene og sender de videre til Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

 

Til behandling i lukket møte:


39/20: Ansettelse i stilling som 50 % forsknings- og formidlingskoordinator (SKO 1020) (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

 

40/20: Innstilling til stilling som postdoktor tilknyttet «Creative IPR» (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 


Hans Jacob Orning

Mari Eidstuen


Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 3. des. 2020 15:13 - Sist endret 3. des. 2020 15:13