Valg av medlemmer til instituttstyret ved IAKH

I løpet av høsten 2020 skal det velges nye representanter for gruppene fast vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk-administrativt ansatte og for studentene til instituttstyret for IAKH. Representantene for fast vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte velges for perioden januar 2021-desember 2024. Representantene for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte velges for perioden januar 2021 til desember 2021 for . Valget er elektronisk, og foregår i perioden 23.-27. november.

Slik foregår valget

Fremgangsmåten ved valg hjemles i Valgreglement for Universitetet i Oslo. Kapittel 5 omhandler valg av medlemmer til instituttstyrer/råd, kapittel 1 regler som gjelder ved alle valg ved universitetet.

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret. Se IAKHs Styrings- og administrasjonsreglement og Forretningsorden for styret.

Følgende representanter skal velges:

  • Tre representant for fast vitenskapelig ansatte (FVA) og tre vararepresentanter
  • En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte (MVA) og to vararepresentanter
  • En representant for teknisk-administrativ ansatte og to vararepresentanter
  • To representanter for studentene og to vararepresentanter

Forslag til kandidater

Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person innen sin stillingskategori til valget. Siste frist for å fremme kandidater er onsdag 9. november 2020 kl. 17:00.

Forslag til kandidater meldes i nettskjema

Hvem kan velges?

Utdrag fra valgreglementet:

§ 6 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg for tilsatte: Valgbar er den som har tiltrådt den relevante stillingskategori valgdagen. For å være valgbar må en tilsatt ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.

§ 7 Valgbarhet for studenter: Valgbar som studentrepresentant er den som har stemmerett etter § 5 nr. 4. Studenter er kun valgbare ved det instituttet/fakultetet der de har stemmerett.

§ 2 Valgperiode, virkningsdato og valgtidspunkt: Ingen kan sitte i verv som medlem av instituttstyre utover et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden. For verv av kortere varighet kan en ikke gjenvelges dersom en har fungert i vervet i sammenhengende to fulle perioder i begynnelsen av den nye valgperioden. En vararepresentant anses å ha fungert i et verv dersom vedkommende har møtt i mer enn halvparten av møtene innenfor valgperioden til vervet.

For øvrig vises det til §§ 6 og 7 i Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Stemmeberettigede

Se valgreglementet

Dersom noen er usikker på om de er stemmeberettiget, vennligst ta kontakt med valgstyre@iakh.uio.no .

Valgoppgjørsform

Instituttstyrevalget gjennomføres som elektronisk valg på valg.uio.no. Valgformen er preferansevalg, og ved stemmegivning skal du rangere de kandidatene du ønsker å gi en stemme. Du trenger ikke å rangere alle kandidatene for din gruppe.

Publisert 16. sep. 2016 14:37 - Sist endret 23. nov. 2020 09:15