Valg av instituttstyre ved IAKH

Hvert fjerde år velges det nytt instituttstyre for IAKH for gruppene vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte, mens det for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte avholdes årlige valg. Forrige valg for det faste vitenskapelige personalet og administrativt ansatte ble avholdt høsten 2012, og gjelder for perioden 1.1.2013-31.12.2016. I høst arrangeres valg til nytt instituttstyre for alle grupper for perioden 1.1.2017-31.12.2020.

Slik foregår valget

Fremgangsmåten ved valg hjemles i Valgreglement for Universitetet i Oslo. Kapittel 5 omhandler valg av medlemmer til instituttstyrer/råd, kapittel 1 regler som gjelder ved alle valg ved universitetet.
Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret. Se IAKHs Styrings- og administrasjonsreglemet og Forretningsorden for styret.

Følgende representanter skal velges:
• Tre representanter for fast vitenskapelig ansatte (FVA) og tre vararepresentanter
• En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte (MVA) og to vararepresentanter
• En representant for teknisk-administrativ ansatte (TA) og to vararepresentanter
• To representanter for studentene og to vararepresentanter (ALLE studenter ved instituttet utgjør EN valgkrets)

Forslag til kandidater

Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person innen sin stillingskategori til valget. Forslagene sendes på mail til instituttets valgstyre: valgstyre@iakh.uio.no . Endelig frist for innsending av er 31. oktober 2016 Kl. 15:00.

Hvem kan velges?

Utdrag fra valgreglementet:

§ 6 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg for tilsatte: 1. Valgbar er den som har tiltrådt den relevante stillingskategori valgdagen. For å være valgbar må en tilsatt ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.

§ 7 Valgbarhet for studenter: 1. 1.Valgbar som studentrepresentant er den som har stemmerett etter § 5 nr. 4. Studenter er kun valgbare ved det instituttet/fakultetet der de har stemmerett.

For øvrig vises det til §§ 6 og 7 i Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Stemmeberettigede

1. Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling ved Universitetet i Oslo, samt professorer II. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet på valgdagen.
2. Stemmerett har likevel ikke den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, dersom ikke vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i minst ett år når valget holdes.
3. Stemmerett faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor universitetet.
4. Studenter har stemmerett ved det institutt/fakultet der de er registrert. Dersom en student er registrert ved mer enn ett institutt/fakultet, avgjør studenten selv hvor vedkommende skal ha stemmerett. En student kan ikke på samme tid ha stemmerett ved mer enn ett institutt/fakultet.

Dersom noen er usikker på om de er stemmeberettiget, vennligst ta kontakt med valgstyret ved enten Finn Erhard Johannessen eller Harald Schmedling.

Valgoppgjørsform

Instituttstyrevalget, gjennomføres som elektronisk valg for alle grupper. Valget er et preferansevalg, og ved stemmegivning skal du rangere de kandidatene du ønsker å gi en stemme. Du trenger ikke å rangere alle kandidatene for din gruppe.

Publisert 14. nov. 2012 12:40 - Sist endret 6. okt. 2016 14:43