Valg av medlemmer til instituttstyret ved IAKH

Høsten 2017 skal det velges nye representanter for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte og for studentene til instituttstyret for IAKH. Representantene velges for perioden januar 2018 til desember 2018 for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte. Valget er elektronisk, og foregår i perioden 6.-10. november for begge grupper.

Slik foregår valget

Fremgangsmåten ved valg hjemles i Valgreglement for Universitetet i Oslo. Kapittel 5 omhandler valg av medlemmer til instituttstyrer/råd, kapittel 1 regler som gjelder ved alle valg ved universitetet.

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret. Se IAKHs Styrings- og administrasjonsreglement og Forretningsorden for styret.

Følgende representanter skal velges:

  • En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte (MVA) og to vararepresentanter
  • To representanter for studentene og to vararepresentanter

Forslag til kandidater

Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person innen sin stillingskategori til valget. Siste frist for å fremme kandidater er mandag 23. oktober for begge grupper.

Forslag til kandidater sendes på mail til valgstyre@iakh.uio.no .

Hvem kan velges?

Utdrag fra valgreglementet:

§ 6 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg for tilsatte: 1. Valgbar er den som har tiltrådt den relevante stillingskategori valgdagen. For å være valgbar må en tilsatt ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.

§ 7 Valgbarhet for studenter: 1. 1.Valgbar som studentrepresentant er den som har stemmerett etter § 5 nr. 4. Studenter er kun valgbare ved det instituttet/fakultetet der de har stemmerett.

For øvrig vises det til §§ 6 og 7 i Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Stemmeberettigede

1. Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling ved Universitetet i Oslo, samt professorer II. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet på valgdagen.
2. Stemmerett har likevel ikke den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, dersom ikke vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i minst ett år når valget holdes.
3. Stemmerett faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor universitetet.
4. Studenter har stemmerett ved det institutt/fakultet der de er registrert. Dersom en student er registrert ved mer enn ett institutt/fakultet, avgjør studenten selv hvor vedkommende skal ha stemmerett. En student kan ikke på samme tid ha stemmerett ved mer enn ett institutt/fakultet.

Dersom noen er usikker på om de er stemmeberettiget, vennligst ta kontakt med valgstyre@iakh.uio.no .

Valgoppgjørsform

Instituttstyrevalget gjennomføres som elektronisk valg for begge grupper. Valgformen er preferansevalg, og ved stemmegivning skal du rangere de kandidatene du ønsker å gi en stemme. Du trenger ikke å rangere alle kandidatene for din gruppe.

Fremgangsmåten ved valg hjemles i Valgreglement for Universitetet i Oslo. Kapittel 5 omhandler valg av medlemmer til instituttstyrer/råd, kapittel 1 regler som gjelder ved alle valg ved universitetet.

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret. Se IAKHs Styrings- og administrasjonsreglement og Forretningsorden for styret.

Følgende representanter skal velges:

En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte (MVA) og to vararepresentanter

To representanter for studentene og to vararepresentanter

Forslag til kandidater

Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person innen sin stillingskategori til valget. Siste frist for å fremme kandidater er mandag 23. oktober for begge grupper.

Forslag til kandidater sendes på mail til valgstyre@iakh.uio.no.

Hvem kan velges?

Utdrag fra valgreglementet:

§ 6 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg for tilsatte: 1. Valgbar er den som har tiltrådt den relevante stillingskategori valgdagen. For å være valgbar må en tilsatt ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.

§ 7 Valgbarhet for studenter: 1. 1.Valgbar som studentrepresentant er den som har stemmerett etter § 5 nr. 4. Studenter er kun valgbare ved det instituttet/fakultetet der de har stemmerett.

For øvrig vises det til §§ 6 og 7 i Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Stemmeberettigede

1. Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling ved Universitetet i Oslo, samt professorer II. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet på valgdagen.
2. Stemmerett har likevel ikke den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, dersom ikke vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i minst ett år når valget holdes.
3. Stemmerett faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor universitetet.
4. Studenter har stemmerett ved det institutt/fakultet der de er registrert. Dersom en student er registrert ved mer enn ett institutt/fakultet, avgjør studenten selv hvor vedkommende skal ha stemmerett. En student kan ikke på samme tid ha stemmerett ved mer enn ett institutt/fakultet.

Dersom noen er usikker på om de er stemmeberettiget, vennligst ta kontakt med valgstyre@iakh.uio.no .

Valgoppgjørsform

Instituttstyrevalget gjennomføres som elektronisk valg for begge grupper. Valgformen er preferansevalg, og ved stemmegivning skal du rangere de kandidatene du ønsker å gi en stemme. Du trenger ikke å rangere alle kandidatene for din gruppe.

Publisert 16. sep. 2016 14:37 - Sist endret 6. okt. 2017 12:33