Christopher Prescott

Professor - Arkeologi
Bilde av Christopher Prescott
English version of this page
Telefon +47 22841936
Mobiltelefon +393913836764 +47 915 78914
Rom 146
Brukernavn
Besøksadresse Blindervn. 11 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 Oslo

Instituttleder fra 1. januar 2017.

Follow me on Academia.edu

Bakgrunn

Jeg har hovedfag i 1986, var NAVF stipendiat fra 1989-1992 og ble tildelt Dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen 1993. Jeg har tidligere vært ansatt i arkeologiske forvaltningsprosjekter og kulturminneforvaltningen og forskningsprosjekter (f.eks. "Skrivarhelleren", "Høgfjellsregisteringer i Aurland"). I 1997-99 ledet jeg (sammen med Lene Melheim og Nils Anfinset) et delprosjekt innen det svensk-norske, tverrfaglige prosjektet "Hällristningar i gränsbygd" INTERREG II (EU-strukturfond) som bl.a. undersøkte bronsealderkulturlag med spor etter metallurgi på det kjente jernaldersgravfeltet på Hunn i Østfold (http://www.hf.uio.no/iakk/hunn/). Fra 1997-2003 var jeg med i "The Scandinavian-Sicilian Archaeological Project" og ledet undersøkelser i området rundt den befestede arkaiske byen på Monte Polizzo (ca. 600-520 f. Kr.) i Salemi, Vest-Sicilia. Dette prosjeket ble videreført i det EU-finansierte prosjektet "Emergence of European Communities" - et samarbeidstiltak mellom University of Cambridge, University of Southampton, Consejo Superior de Invesigaciones Cientifícas; Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento i Spania, University of Oslo, Matrica Museum, Százhalombatta og Göteborgs Universitet. Jeg har ellers i de senere årene arbeidet med feltprosjekter på Lista (med Karl Kallhovd,  Kulturhistorisk museum) og i nye undersøkelser i Skrivarhelleren (sammen med Lene Melheim, Kulturhistorisk museum). Jeg har også arbeidet med spørsmål om den ulovlige og uetiske handel med arkeologiske gjenstander, forholdet mellom arkeologi og naturvitenskap og minoriteter og kulturarv. Fra 1997-2001 var jeg hovedredaktør for Norwegian Archaeological Review.

Fra 1992-96 var jeg førsteamanuensis ved Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen der jeg hadde hovedansvaret for undervisningen innen "Steinbrukende tid i Norden" - dvs. sen-yngre steinalder, bronsealder og tidlig eldre jernalder, feltkurs og en del metodiske teoretiske og faghistoriske emner. Fra 1996 har jeg arbeidet ved seksjoner for arkeologi ved det humanistiske fakultetet, Universitetet i Oslo. Mine forskningsinteresser her har vært knyttet til yngre steinalder (særlig sen-neolitikum og klokkebegerkulturen), bronsealder og faghistorie med vekt på det nordiske området og vært engasjert i jernalderen i det vestlige Middelhavet. Jeg har ellers samarbeidet med Atle Omland og Josephine Munch Rasmussen for å belyse den uetiske og ulovlige handelen med kulturminner og fagfolks rolle i denne virksomheten, i Norge ikke minst kjent gjennom den såkalte Schøyen-saken.

Jeg har vært engasjert utdanningspolitiske saker knyttet til læringsmiljø og innføring av kvalitetsreformen ved HF og UiO. Jeg ledet HFs studiekomite 1997-2000, var prodekan for utdanning ved HF fra 2000-02 og var instituttleder for IAKK i 2004, var programleder for arkeologi, konservering og kunsthistorie, vært forskningsleder ved IAKH (2013-2016). Jeg deltok i gruppen under Kaare Norum som sto for den interne evalueringen av UiO (Virkelighet og visjon. UiO –et universitet i en brytningstid. EVA – selvevaluering av Universitet i Oslo. Rapport, desember, 2001), og ledet gruppen som sto for del-rapporten om utdanning. Jeg har deltatt i ulike institusjons- og museumsstyrer/ -råd/ -komiteer. I de senere årene har jeg vært særlig engasjert i forskerutdanningen i arkeologi (særlig gjennom "Dialogues With the Past"), forholdet mellom arkeologi og "science", ødeleggelsen av arkeologiske kilder og kulturarven, globalisering og kulturarv, migrasjon og klokkerbegerkulturens betydning i Norden. Felles for disse tema er et kontinentalt perspektiv på forhistorien og et internasjonalt og tverrfaglig syn på forskning.

Undervisnings- og veiledningsområder

Jeg har hatt ansvar for undervisning og veiledning (Bachelor til Phd) i forbindelse med temaer knyttet til yngre steinalder og bronsealder, utmark og fjellet, teoretiske, faghistoriske og metodologiske områder og kulturarv.

Faglige kompetanseområder

Mine forskningsinteresser har vært knyttet til yngre steinalder, bronsealder, fagteori og -historie, kulturarvspørsmål og tverrfaglighet (arkeologi og naturvitenskapene). Jeg har også arbeidet med den sene jernalderen i det vestlige Middelhavet, vært opptatt av den ulovlige og uetiske handelen i kulturminner og kulturarven og krig.

Emneord: Instituttleder, Arkeologi, Steinalder, Bronsealder, Teori og metode, Kulturarv

Publikasjoner

 • Prescott, Christopher (2021). Engaging global issues and local values – scales, culture, concepts and politics, In Valerie Higgins & Diane Douglas (ed.),  Communities and Cultural Heritage Global Issues, Local Values.  Routledge.  ISBN 978-0-367-46797-5.  Epilogue.  s 192 - 197 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Prescott, Christopher (2020). One size does not fit all? Interpreting complex diachronic Neolithic-period data in Norway, In Kurt J. Gron; Lasse Sørensen & Peter Rowley-Conwy (ed.),  Farmers at the Frontier: A Pan-European Perspective..  Oxbow Books.  ISBN 978-1-78925-140-1.  18.  s 381 - 400 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Rasmussen, Josephine Munch (2020). Exploring the “Cozy Cabal of Academics, Dealers and Collectors” through the Schøyen Collection. Heritage — Open Access Journal of Knowledge, Conservation and Management of Cultural and Natural Heritage.  ISSN 2571-9408.  3(1), s 68- 91 . doi: 10.3390/heritage3010005 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Prescott, Christopher & Fredh, Erik Daniel (2020). Land cover and exploitation of upland resources on the Høg-Jæren Plateau, southwestern Norway, over the last 6500 years. Journal of Archaeological Science: Reports.  ISSN 2352-409X.  32 . doi: 10.1016/j.jasrep.2020.102443 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2018). Changing demographics in Northern Europe: transforming narratives and identifying obstacles. A case study from Oslo, Norway., In cornelius holtorf; Andreas Pantazotos & Geoffry Scarre (ed.),  Cultural Heritage, Ethics and Contemporary Migrations.  Routledge.  ISBN 9781138788220.  5.  s 52 - 69 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2018). Toward a Realistic Understanding of the Bronze Age (Comment to Ling, Earle & Kristiansen: Maritime Mode of Production Raiding and Trading in Seafaring Chiefdoms). Current Anthropology.  ISSN 0011-3204.  59(5) . doi: 10.1086/699613 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Prescott, Christopher; Sand-Eriksen, Anette & Austvoll, Knut Ivar (2018). The Sea and Bronze Age Transformations, In Emily Holt (ed.),  Water and Power in Past Societies.  SUNY Press.  ISBN 9781438468754.  9.  s 177 - 198 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Prescott, Christopher & Fredh, Erik Daniel (2018). Land-use change and exploitation of outfield resources at the Høg-Jæren plateau, SW Norway, during the last 6500 years, In Assunta Florenzano; Maria Chiara Montecchi & Rossella Rinaldi (ed.),  Humans and environmental sustainability : lessons from the past ecosystmems of Europe and Northern Africa. 14th Conference of Environmental Archaeology 2018, Modena 26-28 February 2018.  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  ISBN 978-88-943442-0-2.  Session 3.  s 58 - 59
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Prescott, Christopher & Holst, Mads Kähler (2018). Economic and social zones during the Late Neolithic/Early Bronze Age in Jæren, Southwest Norway. Reconstructing large-scale land-use patterns. Praehistorische Zeitschrift.  ISSN 0079-4848.  93(1), s 48- 88 . doi: 10.1515/pz-2018-0002 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2017). Dramatic beginnings of Norway’s history? Archaeology and Indo- Europeanization, In Adam Hyllestad; Benedicte N. Whitehead; Thomas Olander & Birgit A. Olsen (ed.),  Language and Prehistory of the Indo- European Peoples A Cross-Disciplinary Perspective.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-4421-4.  13.  s 229 - 249 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2017). Looting and illicit trade in Cultural artefacts: Challenges and implications for academia, In Hilde Marie Madsø Jacobsen (ed.),  Illicit trade in Cultural artefacts. Stronger together: How can the Nordics join forces to stop the illegal import and export of cultural objects?.  Nordic Council of Ministers/ TemaNord.  ISBN 9789289349970.  2.15.  s 53 - 56 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2017). T. Douglas Price: Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings. Oxford University Press, Oxford, 2015.. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  50(1) . doi: 10.1080/00293652.2016.1273968 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Melheim, Anne Lene (2017). Textiles from the peripheries? Upland evidence from Norway, In Sophie Bergerbrant & Anna Wessman (ed.),  New Pespectives on the Bronze Age. Proceedings of the 13th Nordic Bronze Age Symposium held in Gothenburg 9th to 13th June 2015.  Archaeopress.  ISBN 9781784915988.  24.  s 313 - 326 Vis sammendrag
 • Melheim, Anne Lene & Prescott, Christopher (2016). Exploring New Territories – Expanding Frontiers: Bowmen and Prospectors on the Scandinavia Peninsula in the 3rd–2nd Millennia BC, In Anne Lene Melheim; Håkon Glørstad & Ann Zanette Tsigaridas Glørstad (ed.),  Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781790489.  10. Vis sammendrag
 • Melheim, Anne Lene; Prescott, Christopher & Anfinset, Nils (2016). Bronze casting and cultural connections: Bronze Age workshops at Hunn, Norway. Praehistorische Zeitschrift.  ISSN 0079-4848.  91(1), s 42- 67 . doi: 10.1515/pz-2016-0003 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2016). Is there an alternative to the nation state?. Archaeological Dialogues.  ISSN 1380-2038.  23(1), s 18- 27 . doi: 10.1017/S1380203816000052 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (2016). En gullalder I norsk arkeologi?. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (3/4), s 18- 26 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2015). Skaper globaliseringen nye problemstillinger i kulturminnevernet?. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (125), s 35- 43 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (2015). Expanding 3rd millennium transformations: Norway, In Maria Pilar Prieto Martínez & Laure Salanova (ed.),  The Bell Beaker Transition in Europe: Mobility and local evolution during the 3rd millennium BC.  Oxbow Books.  ISBN 9781782979272.  8.  s 77 - 87 Vis sammendrag
 • Comer, Douglas; Soderland, Hilary; Biehl, Peter & Prescott, Christopher (2014). The Future Challenges of Heritage and Identity in a Globalized World, In Peter Biehl; Douglas Comer; Christopher Prescott & Hilary Soderland (ed.),  Identity and Heritage Contemporary Challenges in a Globalized World.  Springer.  ISBN 9783319096889.  16.  s 161 - 169 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2014). A synthesis of the history of third millennium north-western Scandinavia, In Hans Christian Gulløv (ed.),  Northern Worlds – landscapes, interactions and dynamics Research at the National Museum of Denmark Proceedings of the Northern Worlds Conference Copenhagen 28-30 November 2012.  University Press of Southern Denmark.  ISBN 978 87 7674 824 1.  III.  s 449 - 462
 • Prescott, Christopher (2014). Rising to the challenge? Research-based training in contexts of diversification, In Victoria Haas & Peter Schut (ed.),  The Valletta Convention Twenty Years After – Benefits, Problems, Challenges.  Archaeolingua.  ISBN 978-963-9911-49-9.  17.  s 131 - 141 Vis sammendrag
 • Soderland, Hilary; Biehl, Peter; Comer, Douglas & Prescott, Christopher (2014). Identities and Heritage: Contemporary Challenges in a Globalized World, In Peter Biehl; Douglas Comer; Christopher Prescott & Hilary Soderland (ed.),  Identity and Heritage Contemporary Challenges in a Globalized World.  Springer.  ISBN 9783319096889.  1.  s 3 - 10 Vis sammendrag
 • Biehl, Peter F. & Prescott, Christopher (2013). Introduction: Issues Concerning Heritage in the Context of Globalization, In Peter F. Biehl & Christopher Prescott (ed.),  Heritage in the context of Globalization. Europe and the Americas.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6076-3.  1.  s 3 - 9
 • Biehl, Peter F. & Prescott, Christopher (2013). The Future of Heritage in a Globalized World, In Peter F. Biehl & Christopher Prescott (ed.),  Heritage in the context of Globalization. Europe and the Americas.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6076-3.  14.  s 117 - 122 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2013). A history of the Neolithic? (comment to J. Robb:Material Culture, Landscapes of Action, and Emergent Causation A New Model for the Origins of the European Neolithic). Current Anthropology.  ISSN 0011-3204.  54(6), s 675- 676 . doi: http://www.jstor.org/stable/10.1086/673859
 • Prescott, Christopher (2013). Archaeology vs. science. Or taking knowledge-based communication seriously?. Current Swedish Archaeology.  ISSN 1102-7355.  2013(21), s 39- 44
 • Prescott, Christopher (2013). Heritage and the New Immigrant Minorities: A Catalyst of Relevance for Contemporary Archaeology?, In Peter F. Biehl & Christopher Prescott (ed.),  Heritage in the context of Globalization. Europe and the Americas.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6076-3.  8.  s 59 - 68 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2013). Recurrent themes: Indo-Europeans in Norwegian Archaeology, In Sophie Bergerbrant & Serena Sabatini (ed.),  Counterpoint : essays in archaeology and heritage in honour of Professor Kristian Kristiansen.  Archaeopress.  ISBN 978-1-4073-1126-5.  Problematizing the Past.  s 607 - 613 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2013). Stark, Bowser& Horne: Cultural transmission and material culture: Breaking down boundaries. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  2013(1) . doi: 10.1080/00293652.2013.777363
 • Prescott, Christopher (2013). Utfordrer archaeo-science norsk arkeologi?. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  15, s 47- 58 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Biffis, Mattia; Hardy, Samuel Andrew; Prescott, Christopher & Michelloni, Manuela (red.) (2021). ACTA AD ARCHAEOLOGIAMET ARTIVM HISTORIAM PERTINENTIA XXXII (n.s. 18). Scienze e Lettre.  ISBN 978-88-6687-204-7.  192 s.
 • Prescott, Christopher; Karivieri, Arja; Göransson, Kristian & Campbell, Peter (ed.) (2021). TRINACRIA, ‘AN ISLAND OUTSIDE TIME’ International archaeology in Sicily. Oxbow Books.  ISBN 978-1-78925-591-1.  240 s. Vis sammendrag
 • Engh, Line Cecilie; Eriksen, Stefka Georgieva; Steen, Francis F. & Prescott, Christopher (ed.) (2019). Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia, vol. 31 [Special issue: Tools for Transformation. Liturgy and religious practices in Late Antique Rome and Medieval Europe]. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.  ISBN 978-88-6687-165-1.  280 s.
 • Biehl, Peter; Comer, Douglas; Prescott, Christopher & Soderland, Hilary (ed.) (2014). Identity and Heritage Contemporary Challenges in a Globalized World. Springer.  ISBN 9783319096889.  197 s. Vis sammendrag
 • Biehl, Peter F. & Prescott, Christopher (ed.) (2013). Heritage in the context of Globalization. Europe and the Americas. Springer.  ISBN 978-1-4614-6076-3.  125 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Karivieri, Arja; Campbell, Peter; Göransson, Kristian & Prescott, Christopher (2021). Introduction, In Christopher Prescott; Arja Karivieri; Kristian Göransson & Peter Campbell (ed.),  TRINACRIA, ‘AN ISLAND OUTSIDE TIME’ International archaeology in Sicily.  Oxbow Books.  ISBN 978-1-78925-591-1.  Introduction.  s xii - xviii
 • Prescott, Christopher (2021). Schøyen research and academia: You don't ask and I don't tell. Vis sammendrag
 • Rasmussen, Josephine Munch & Prescott, Christopher (2021). Kulturarv på avveie (– og institusjonenes respons).
 • Prescott, Christopher (2020). Eva Mortensen & Rubina Raja (red.): Store danske arkæologer på jagt efter fortidens byer. Aarhus 2019. 299 sider. ISNB 978-87-7184-7512. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.  ISSN 0454-6245.  s 341- 343
 • Prescott, Christopher (2020). Henrik Ibsen's address in memory of P.A. Munch. Friends of the Non-Catholic Cemetery in Rome Newsletter.  15(50), s 8
 • Prescott, Christopher (2020). Il patrimonio culturale nei conflitti armati. Finestre sull'arte.  ISSN 2612-6931.  2020(6), s 25 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2020). Interpreting Bronze Age landscapes in Norway - from national primordialsim to human ecology, In frank claustrat & Françoise Pellicer (ed.),  The internationalisation of landscape art. Then and now.  Le Faune.  ISBN 978-2-492-36602-4.  I..  s 19 - 40
 • Prescott, Christopher (2020). Omaggio di Henrik Ibsen in memoria di P.A. Munch. Newsletter degli Amici del Cimitero Acattolico di Roma.  50, s 8- 8
 • Prescott, Christopher (2020). Review of Birgit A. Olsen, Thomas Olander and Kristian Kristiansen (eds.) 2019 Tracing the Indo-Europeans: New evidence from archaeology and historical linguistics. Oxbow books, Oxford.. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  22, s 67- 70
 • Rasmussen, Josephine Munch & Prescott, Christopher (2020, 14. februar). Schøyen har en systematisk historie med å kjøpe tvilsomme varer.  Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Rasmussen, Josephine Munch & Prescott, Christopher (2020). Schøyens bortforklaringer om Taliban Når noe virker for godt til å være sant, er det som oftest det. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Synnevåg, Anne; Prescott, Christopher & Kristiansen, Kristian (2020, 26. juni). Forskningspodden: Alle pesters mor https://forskning.no/bakterier-pest-podcast/forskningspodden-alle-pesters-mor/1703372. [Fagblad].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Pellagatti, Paola; Campbell, Peter & Prescott, Christopher (2019). Remembering Sebastiano Tusa.
 • Prescott, Christopher (2019). Anna Sörman Gjutningens arenor: Metallhantverkets rumsliga, sociala och politiska organisation i södra Skandinavien under bronsåldern [Casting Spaces: The Spatial, Social and Political Organisation of Metalworking in Southern Scandinavia during the Bronze Age]. Current Swedish Archaeology.  ISSN 1102-7355.  26, s 20- 24
 • Prescott, Christopher (2019). Converting history into commodities:The case of the Schøyen network.
 • Prescott, Christopher (2019). Jens-Henrik Bech, Berit Valentin Eriksen and Kristian Kristiansen (redaktører): Bronze Age settlements and land-use in Thy, Northwest Denmark, vol. I & II. Jutland Archaeological Society Publications 102. Museum Thy, Højbjerg 2018. 285 & 578 sider, illustrert. ISBN 978-87-93423-22-0.. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.  ISSN 0454-6245.  2019, s 289- 294
 • Prescott, Christopher (2019). Militarism and the Indo-Europeanizing of Europe By Robert Drews. Pp. x + 284. Routledge, London 2017. $119.96. ISBN 978-1-138-28272-8 (cloth).. American Journal of Archaeology.  ISSN 0002-9114.  123(1) . doi: 10.3764/ajaonline1231.prescott
 • Prescott, Christopher (2019). Taking centre stage: Migrations in Norwegian Prehistory. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2019). Third millennium narratives and some maps.
 • Prescott, Christopher (2018). CIRCUM-BALTIC INTERACTION IN THE BRONZE AGE: Perspectives in understanding the Baltic, connections to the Nordic world and integration into the Eurasian network..
 • Prescott, Christopher (2018). Comments to Per Persson "Cultural Dualism and migrations in The Stone Age".
 • Prescott, Christopher (2018). Converting history to commodities; observations from the last 20 years. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2018). Cultural Heritage: A Source of Conflict or a Path to Cultural Communication.
 • Prescott, Christopher (2018). Intersecting concerns: migration, science and politics of knowledge. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2018). Kulturkriminalitet: Ulovlig handel og ødeleggelse av felles fortid.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Prescott, Christopher & Fredh, Erik Daniel (2018). Land-use change and exploitation of outfield resources at the Høg-Jæren Plateau, SW Norway, during the last 6500 years..
 • Prescott, Christopher (2017). Archeologia di montagna in Norvegia e Scandinavia.
 • Prescott, Christopher (2017). Bronze Age landscapes in Norway - from national primordialism to human ecology.
 • Prescott, Christopher (2017). Concluding Remarks.
 • Prescott, Christopher (2017). Norway’s mountain landscapes: national romantic legends and the political economy of agro-pastoralism. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2017). One size does not fit all? Interpreting complex diachronic Neolithic-period data in Norway. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2017). Re-examining narratives and practice in archaeology and cultural heritage. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Hølleland, Herdis (2017). Bronze Age research: Past, present and future. Panel dicussion With Kristin Oma, Kristian Kristiansen, Marie Louise Stig Sørensen and Jan Apel. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Larsen, Kjersti (2017). Introduction, Beyond Our Crisis: Towards Archaeological Time and Anthropological Space. Vis sammendrag
 • Stamnes, Arne Anderson; Haugan, Gaute Ulvik; Forseth, Lars; Prescott, Christopher & Solheim, Eirik (2017, 28. januar). Jubler over unikt funn fra bronsealderen.  Trønderavisa.
 • Stamnes, Arne Anderson; Haugan, Gaute Ulvik; Nesgård, Johan Arnt; Solheim, Eirik; Rundberget, Bernt; Prescott, Christopher & Stuedal, Helle Vangen (2017, 27. januar). Metalldetektorbrødre fant ni unike 2.500 år gamle bronsealderøkser ved en tilfeldighet.  Trønderavisa.
 • Prescott, Christopher (2016). Are professionals a problem for heritage?.
 • Prescott, Christopher (2016). Kulturarv og krig i Irak og Syria. Fra haug ok heidni.  (4), s 8- 12 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2016). Looting and illicit trade in cultural artefacts: challenges and implications for academia.. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher; Austvoll, Knut Ivar & Sand-Eriksen, Anette (2016). The Sea and Late Neolithic/Bronze Age transformations. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Guttormsen, Torgrim Sneve (2016). Archaeology and heritage in changing societies – approaches to present and future disciplinary significance for citizens of the 21st century - Introduction. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher; Melheim, Lene; Austvoll, Knut Ivar; Amundsen, Marie; Sture, Maria & Kilhavn, Håvard (red.) (2016). Arkeologi I Skrivarhelleren Facebookside.
 • Prescott, Christopher (2015). 4000–1700 f.Kr.: yngre steinalder: -Midt i matfatet -Bofast uten jordbruk -Der jordbrukerne møtte jegerne -Bondesamfunnet etableres -Omveltning av samfunnet -Høvdingdømmer vokser fram -Steinalderkulturer -Fra jegere til bønder -Jordbruk – en ny levemåte -Helleristninger og veidekunst -Mangfoldige gravfunn -En jordbruksrevolusjon? -Nye teknologier. Norgeshistorie.no. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2015). Excavations in Skrivarhelleren in Sogn (Norway) – challenging notions of center and periphery in Scandinavia.
 • Prescott, Christopher (2015). Norsk gråsonehandel med kulturminner: NRKs Skriftsamleren. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2015). Plyndring og omsetting av kulturgjenstander fra Irak og Syria. Miljøkrim : tidsskrift for miljøkriminalitet.  ISSN 1501-5920.  2015(2), s 45- 46
 • Prescott, Christopher (2015). Sale of cultural artefacts: Challenges and implications for museums and experts? Hvilke utfordringer gir omsetningen av arkeologisk materiale for fagmiljøer og museer?.
 • Prescott, Christopher (2015). Scandinavia: Is there an alternative to the nation narrative.. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2015). The Sea and Bronze Age transformations in western Scandinavia. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher; Biehl, Peter F.; Comer, Douglas & Soderland, Hilary (2015). SUSTAINING HERITAGE: NEW DIRECTIONS FOR ARCHAEOLOGY (symposium). Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher; Biehl, Peter F.; Comer, Douglas & Soderland, Hilary (2015). Sustainable heritage tourism: session introduction. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Melheim, Anne Lene (2015). Skrivarhelleren in Sogn - challenging notions of centre and periphery.
 • Melheim, Anne Lene & Prescott, Christopher (2014). Skrivarhelleren - Årdal i ei brytningstid.
 • Prescott, Christopher (2014). Arkeologi i skjæringssonen mellom prinsipper og praksis. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2014). Neolitikum på norsk?.
 • Prescott, Christopher & Fredriksen, Per Ditlef (2014). Høyere utdanning i endring: Hvordan møter arkeologi utfordringene (... i en oppgangstid)?.
 • Prescott, Christopher & Melheim, Anne Lene (2014). Skrivarhelleren, Holsbru.
 • Comer, Douglas; Prescott, Christopher & Soderland, Hilary (2013). Identity and Heritage: Contemporary challenges in a globalizing world. The European Archaeologist.  ISSN 1022-0135.  40, s 42- 43
 • Prescott, Christopher (2013). Archaeology, heritage and the demographic shift in Norway. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher (2013). Arkeologi & naturvitenskap: nye muligheter, gamle utfordinger.
 • Prescott, Christopher (2013). Challenges to outreach and training in the midst of a demographic shift; Norway.
 • Prescott, Christopher (2013). Cultural transmission and material culture: breaking down boundaries (Miriam T. Stark, Brenda J. Bowser and Lee Horne, The University of Arizona Press, Tucson, AZ, 2008, 317 pp., ISBN 978-0-81652675-8). Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  46(1), s 128- 131 . doi: 10.1080/00293652.2013.777363
 • Prescott, Christopher (2013). Not a tale of Neolithisation - The transformation of third millennium Western Scandinavia as history and anthropology.
 • Prescott, Christopher (2013). Skrivarhelleren revisited og konjukturer i landskapsbruken fra sen-neolitikum til førromersk jernalder (2400-200 f.Kr.).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. sep. 2019 13:05 - Sist endret 31. mai 2021 10:29