kkjeldst

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige kompetanseområder

 • Moderne sosial- og kulturhistorie
 • Teori og metode
 • Migrasjonshistorie og historien om kollektive bevegelser
 • Arbeidslivets historie

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • Arbeidslivets historie 1850-2010
Emneord: Historie, Teori og metode, Moderne historie, Sosial- og kulturhistorie, Migrasjonshistorie

Publikasjoner

 • "Arbeider, bonde, våre hære". Arbeiderpartiet og bøndene 1930-1939 (1978)
 • Jerntid.Fabrikksystem og arbeidere ved Christiania Spigerverk og Kværner Brug fra om lag 1890 til 1940 (1989)
 • Den delte byen. Oslo bys historie, bind 4 (1900-1940) (1990)
 • Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget (1992, ny utgave 1999)
 • Et splittet samfunn, 1905-1935. Aschehougs Norges-historie, bind 10 (1994)
 • Norsk innvandringshistorie, bd. I-III, red. (2003)
 • A History of Immigration. The Case of Norway 900 - 2000 (2008), sammen med Grete Brochmann
 • Sammensatte samfunn. Innvandring. Inkludering (2008)
 • Akademisk kapitalisme (2010)
 • Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge (2010)
 • Innvandringen til Norge 900 - 2010 (2014) (Sammen med Grete Brochmann)
 • Arbeid og klasse. Historiske perspektiver (2018)
 • Kjeldstadli, Knut (2019). Samfunnsnytte og fagforeninger, I: Aksel Tjora (red.),  Universitetskamp.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0247-4.  Kapittel 21.  s 484 - 494
 • Kjeldstadli, Knut (2018). Allsang i arbeiderbevegelsen :. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  22(1), s 109- 125 . doi: 10.18261/issn.2387-5879-2018-01-07
 • Kjeldstadli, Knut (2018). Norway 1850-1940: Six types of Popular Resistance, In Flemming Mikkelsen; Knut Kjeldstadli & Stefan Nyzell (ed.),  Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700-Present.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137578495.  Kapittel 7.  s 201 - 244
 • Kjeldstadli, Knut (2017). Finnes loksalsamfunn?. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  54(4), s 342- 351 . doi: 10.18261/issn.1894-3195-2017-04-05
 • Kjeldstadli, Knut (2016). Arbeiderbevegelsen og de intellektuelle. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  36, s 166- 183
 • Kjeldstadli, Knut (2016). Folkesosialisme. Stykke i tre satser, I: Rasmus Glenthøj (red.),  Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-87-12-05302-6.  kapittel.  s 192 - 203
 • Kjeldstadli, Knut & Helle, Idar (2016). Social Democracy in Norway, In Ingo Schmidt (ed.),  The Three Worlds of Social Democracy.  Pluto Press.  ISBN 9780745336084.  Kapittel 2.  s 46 - 67
 • Erne, Roland; Bieler, Andreas; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel & Stan, Sabina (2015). Introduction: politicizing the transnational. Labor History.  ISSN 0023-656X.  56(3), s 237- 245 . doi: 10.1080/0023656X.2015.1042756
 • Kjeldstadli, Knut (2015). A Closed Nation or an Open Working Class?: When do Unions Opt for Including Labour Migrants?, In Andreas Bieler; Roland Erne; Darragh Golden; Idar Helle; Knut Kjeldstadli; Tiago Manuel Matos & Sabina Stan (ed.),  Labour and Transnational Action in Times of Crisis.  Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 9781783482771.  Kapittel 6.  s 83 - 98
 • Kjeldstadli, Knut (2015). En ny arbeidslivets historie?, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  Artikkel.  s 281 - 292
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Grunnloven - liberal, men demokratisk?, I: Cathrine Holst; Steinar Stjernø & Jan Fridthjof Bernt (red.),  Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037905.  Kapittel 3.  s 37 - 53
 • Kjeldstadli, Knut; Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Matos, Tiago Manuel & Stan, Sabina (2015). Questions for the Future. Towards an Analytical Framework, In Andreas Bieler; Roland Erne; Darragh Golden; Idar Helle; Knut Kjeldstadli; Tiago Manuel Matos & Sabina Stan (ed.),  Labour and Transnational Action in Times of Crisis.  Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 9781783482771.  Oppsummering.  s 223 - 229
 • Kjeldstadli, Knut (2014). De tre samfunn. Arbeidsliv, næringsliv og hverdagsliv etter 1905, I: Olav Rovde & Ingvar Skobba (red.),  Telemarks historie ; b. 3: Etter 1905.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1409-9.  Kapittel.  s 15 - 83
 • Kjeldstadli, Knut (2014). The Nation State in the Age of Globalizations - Stone Dead or Rejuvenated?, In Aksel Braanen Sterri (ed.),  Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world.  Brill|Sense.  ISBN 9789462099289.  kapittel.  s 93 - 103
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Den gamle kontrollen av de fremmede, I: Nicolay B. Johansen; Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.),  Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.  kapittel.  s 226 - 240
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Den norske transnasjonalhistorien, I: Berit Eide Johnsen (red.),  Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42961-4.  Kapittel 1.  s 15 - 29
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Hva er nyliberalisme? Fem perspektiver. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 39- 47
 • Kjeldstadli, Knut (2011). Northern Europe. Denmark, Norway, Sweden, Finland, In Klaus J. Bade; Pieter C. Emmer; Leo Lucassen & Jochen Oltmer (ed.),  The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th Century to the Present.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-89586-6.  Kapittel.  s 5 - 12
 • Kjeldstadli, Knut (2011). Statens politikk overfor minoriteter - historisk og i dag, I: Øivind Kopperud & Vibeke Kieding Banik (red.),  Utenfor det etablerte : aspekter ved Einhart Lorenz' forskning.  HL-senteret.  ISBN 978-82-92988-04-6.  Kapittel.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). "Arbeidere i alle land - foren dere!", også i dag? :. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 6- 31
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Det samfunnsmessige forpliktede universitet. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  s 134- 147
 • Kjeldstadli, Knut (2010). En nasjon for det 21. hundreåret. SAMORA.  ISSN 0801-6992.  (4)
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Fra innvandrere til minoriteter, I: Anne Carine Bonnevie Lund & Bente Bolme Moen (red.),  Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2509-9.  Kapittel 1.  s 15 - 29
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Kollektive bevegelser, I: Idar Helle; Knut Kjeldstadli & Jardar Sørvoll (red.),  Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-304-1.  Kapittel.  s 13 - 32
 • Kjeldstadli, Knut (2010). What is a National Minority, In Cora Alexa Døving & Nicolas Schwaller (ed.),  Minority Narratives and National Memory.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-502-2.  Kapittel.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Arven etter Edvard Bull d.y. - en sosiokulturell historie?, I: Steinar Supphellen (red.),  I Gerhard Schønings fotspor. Historiefaget og historieinstituttet i Trondheim i fag- og kunnskapshisorisk perspektiv. Innlegg ved eit jubileumsseminar.  Institut for historie og klassiske fag, NTNU.  ISBN 978-82-7765-200-9.  kap.5.  s 37 - 47
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Fra kapitalistisk samfunn til kunnskapssamfunn?, I: Jan Eivind Myhre; John Peter Collett & Jon Skeie (red.),  Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-094-8.  14.  s 280 - 300
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Historien - vitenskapen om forandrigens mulighet?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3-4), s 39- 45
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Rom for venstrepolitikk? Et historisk perspektiv. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  31, s 14- 21
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Should Integration be the Goal? A Policy for Difference and Community, In Sharam Alghasi; Thomas Hylland Eriksen & Halleh Ghorashi (ed.),  Paradoxes of cultural recognition: Perspectives from Northern Europe.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7469-6.  Kapittel 4.  s 59 - 73
 • Kjeldstadli, Knut (2008). En saga blott? Å skrive norgeshistorie i globaliseringens tid. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø.  ISSN 1503-1241.  (10), s 57- 76
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Fotografier og historie, I: Jonas Ekeberg & Harald Østgaard Lund (red.),  80 millioner bilder. Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005.  Press Forlag.  ISBN 978-82-7547-315-6.  Kapittel.  s 14 - 21
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Sammensatte museer for et sammensatt samfunn?, I: Trond Bjorli; Inger Jensen & Kari Telste (red.),  Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Liv Hilde Boe.  Norsk Folkemuseum.  ISBN 978-82-900036-80-.  Kapittel.  s 239 - 259
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Nordeuropa.Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland, I: Klaus J. Bade; Pieter C. Emmer; Leo Lucassen & Jochen Oltmer (red.),  Enzyklopädie Migration in Europa Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart.  Verlag Ferdinand Schöningh.  ISBN 978-3-506-75632-9.  Kapittel.  s 54 - 98
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  (1)
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Den store omdanningen. Fremmedfiendtlighet, utrygghet og klasse, I: Thomas Hylland Eriksen (red.),  Trygghet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01060-1.  Kapittel.  s 97 - 115
 • Kjeldstadli, Knut (2006). En norsk kultur. Ja. Én norsk kultur, I: Thor Ola Engen; Lars Anders Kulbrandstad & Eva-Marie Syversen (red.),  Monokultur og multikultur. Nasjonsbyggende diskurser 1905-2005.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 82-7518-140-2.  Kapittel.  s 31 - 44 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Mulige framtider - Norge som et flerkulturelt samfunn, I: Marit Greek & Kari Mari Jonsmoen (red.),  Utfordringer i flerkulturell formidling.  Høgskolen i Oslo. Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid.  ISBN 82-579-4549-8.  Kapittel.  s 4 - 15
 • Kjeldstadli, Knut (2005). En historie om klasseorganisering og industrikapitalisme. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 141- 159
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Folkbevegelsene er garantister for folkestyret, I: Øystein Rian; Harriet Rudd & Håvard Tangen (red.),  100 år. Var det alt? Europa 2005 - årbok for Nei til EU.  Nei til EU.  ISBN 82-91026-32-7.  2.  s 12 - 21
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Immigration and industrialisation, Norway c.1840-1940, In Kristine Bruland (ed.),  Essays on Industrialisation in France, Norway and Spain.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-205-9.  9.  s 169 - 182 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Substantial or Relational Explanations? The Exclusion and Inclusion of Newcomers. The Norwegian Case, In Orm Øverland (ed.),  Norwegian-American essays 2004.  NAHA-Norge.  ISBN 82-991461-9-4.  4.  s 47 - 68 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjeldstadli, Knut (2004). Bruk og misbruk av historie, I: Bård A. Berg & Einar Niemi (red.),  Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie.  Institutt for historie, Universitetet i Tromsø.  ISBN 82-92201-07-6.  1.  s 11 - 22

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjeldstadli, Knut (2018). Arbeid og klasse. Historiske perspektiver. Pax Forlag.  ISBN 9788253040394.  297 s.
 • Mikkelsen, Flemming; Kjeldstadli, Knut & Nyzell, Stefan (ed.) (2018). Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700-Present. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137578495.  457 s.
 • Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar & Lindbekk, Kari-Ellen (red.) (2017). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag.  ISBN 9788253039695.  299 s.
 • Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel & Stan, Sabina (ed.) (2015). Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 9781783482771.  272 s.
 • Brochmann, Grete & Kjeldstadli, Knut (2014). Innvandringen til Norge. 900-2010. Pax Forlag.  ISBN 9788253035932.  492 s.
 • Olsen, Per Arne; Kjeldstadli, Knut & Christiansen, Dag (red.) (2013). Gå inn i din tid - Arbeidsfolks sanger før og nå. Fagborbundet, LO og Norsk noteservice.  ISBN 978-82-8089-202-7.  398 s.
 • Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut & Sørvoll, Jardar (red.) (2010). Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-304-1.  369 s.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Akademisk kapitalisme. Res Publica.  ISBN 9788282260176.  203 s.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge. Pax Forlag.  ISBN 9788253033426.  281 s.
 • Brochmann, Grete & Kjeldstadli, Knut (2008). A history of immigration. The case of Norway 900-2000. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013138.  329 s.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Sammensatte samfunn.Innvandring og inkludering. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3101-9.  294 s.
 • Meyer, Frank & Kjeldstadli, Knut (red.) (2008). Migrasjon og minoriteter. Sosialistisk venstreparti.  ISBN 978-82-92952-00-9.  108 s.
 • Meyer, Frank & Kjeldstadli, Knut (red.) (2008). Uten Grenser? Migrasjon og minoriteter. Sosialistisk Venstreparti.  ISBN 978-82-92952-00-9.  146 s.
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Aschehougs Norges-historie, bind 10, Et splittet samfunn, 1905-1935. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-23140-3.  318 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjeldstadli, Knut (2017). Innvandring i fortid og framtid, I: Berit Eide Johnsen (red.),  På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202574130.  1.  s 23 - 42
 • Kjeldstadli, Knut (2015). 1914-1940: Første verdenskrig og mellomkrigstiden. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Arbeiderbevegelsen - reform, revolusjon og ny reformisme. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Da spytting kunne være dødelig. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). De harde trettiåra?. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Ekspertene har rett. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Et organisert folk. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Flere blir middelklasse. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Fra gatekamper til faste forhandlinger. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Hva var det å være norsk?. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Norge - et moderne land?. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Norge i verden - hvilket utland var relevant?. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Propaganda og reklame. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Rasisme og minoriteter. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Tid til overs - fri tid. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Ulike klasser, ulik utdanning. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Varieties of Internationalisme. An Introduction, In Andreas Bieler; Roland Erne; Darragh Golden; Idar Helle; Knut Kjeldstadli; Tiago Manuel Matos & Sabina Stan (ed.),  Labour and Transnational Action in Times of Crisis.  Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 9781783482771.  Forord.  s 173 - 174
 • Levin, Irene & Kjeldstadli, Knut (2015, 18. januar). Hvem tror du at du er?. [TV].  OSLO. Vis sammendrag
 • Kjeldstadli, Knut (2014). Retten til en skole. Utdanning for et sammensatt samfunn, I: Kariane Westrheim & Astrid Tolo (red.),  Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1285-9.  Forord.  s 5 - 10
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Fire besteforeldre: Kollektivbiografi og samfunnshistorie. Tobias.  ISSN 0804-2454.  s 56- 65
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Hvorfor flytter vi?, I:  Perspektiver, historie Vg2/Vg3.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205418127.  Kapittel.  s 569 - 572
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Slektsforskning og samfunnshistorie. Tobias.  ISSN 0804-2454.  s 66- 75
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Et sosialt røntgenbilde av Oslo i 1920-årene. Tobias.  ISSN 0804-2454.  s 28- 35
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Fra almisse til universelle ordninger - og tilbake igjen?. Sosial trygd.  ISSN 0038-1608.  (5), s 24- 26
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Jorunn Bjørgum som historiker. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 167- 172
 • Kjeldstadli, Knut (2011). Vår kulturarv. Telemark historie : tidsskrift for Telemark historielag.  ISSN 0333-2586.  32, s 86- 96
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Historical immigration to Norway, In Zofia Wyzlinska (ed.),  Poles in Norway (19th-21st C.). Selection of Materials.  The State Archive in Cracow.  ISBN 9788392765899.  Kapitel.  s 189 - 199
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Evaluating the Evaluator. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  88(1), s 83- 103
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Utdanning for et sammensatt samfunn, I: Bente Møller (red.),  Med forbehold om endringer: Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008.  Kultur- og kirkedepartementet.  Del av kap. 5.  s 165 - 167
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Å evaluere evaluatørene. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  88(1), s 83- 103
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Øyvind Bjørnsons forfatterskap - fra arbeidslivets sosialhistorie til politikkens samfunnshistorie. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (2), s 3- 15
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Et svar til Thomas Hylland Eriksen. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.  ISSN 1502-4008.  9(2), s 102- 105
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Museums and collective identity: a new concept of "nation", In Katherine Goodnow & Haci Akman (ed.),  Scandinavian museums and cultural diversity.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-84545-577-4.  18.  s 172 - 186
 • IMDI-rapport, 9-2007 & Kjeldstadli, Knut (2007). Arbeidsmigrasjon - noe å lære av historien?.
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Det reelle partiet. Demo.  ISSN 1503-3171.  7(2)
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Folkelige bevegelser. Fortid.  ISSN 1504-1913.  4(3), s 14- 22
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Kulturkanon. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2)
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Rjukan - et moderne eventyr. Telemark historie.  ISSN 0800-3408.  28, s 62- 78
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Francis Sejersted. Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. århundrede. Pax forlag, Oslo 2005, 612 s. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (4), s 701- 707
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Noregs Mållag som samfunnsfenomen. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  35(1), s 44- 55
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Verdenshistorie: hva, hvordan og hvorfor?. Fortid.  ISSN 1504-1913.  3(3), s 10- 14
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Å tenke i relasjoner. Fortid.  ISSN 1504-1913.  3(4), s 25- 29
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Svensker i Telemark. Telemark historie.  ISSN 0800-3408.  (26), s 74- 85 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 19. aug. 2019 09:53

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter