Erling Sverdrup Sandmo

Professor - Historie
English version of this page
Telefon +47 22858495
Rom NT 518
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

Født i Bergen 1963. Cand. Philol. ved UiO 1991 med fagene historie, nordisk og engelsk. Vit. ass. for Tingbokprosjektet 1991 - 1992, stipendiat ved UiO/Høgskolen i Telemark 1993 - 1997. Dr. art. i historie 1998. Forsker 2 ved Institutt for samfunnsforskning fra 1997 til 2005. Førsteamanuensis i eldre historie ved IAKH fra 2006. Programstyreleder for Norges forskningsråds Program for kulturforskning (KULFO), 2003-2008. Visiting scholar ved Faculty of History ved Cambridge University våren 2009. Life member ved Clare Hall College i Cambridge. Gjesteforsker ved Max Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin, året 2013/2014. Fra 1994 til 2010 arbeidet jeg også som frilans musikkanmelder i NRK.

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Underviser hovedsakelig i globalhistorie før 1800 og teori og metode. Våren 2016 er jeg en av foreleserne i nyere verdenshistorie og underviser da i teori og metode og i tidlig-moderne europeisk historie. Jeg er også en av lærerne på HIS4012, Theory in Practice: Classics of History.
 • Jeg vil gjerne veilede masterstudenter innenfor kultur-, ide- og mentalitetshistoriske emner.

Faglige kompetanseområder

 • Norsk retts- og kriminalitetshistorie
 • Kulturhistorie
 • Historisk teori, særlig strukturalisme, poststrukturalisme og postmodernisme
 • Voldens historie
 • Musikkhistorie
 • Tidlig-moderne tid
 • Globalhistorie før 1800
 • Orientalisme
 • Kunnskapshistorie

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • Jeg var deltaker i det tverrfaglige prosjektet Power mise-en-scène, om dynamikken mellom politikk og musikkdramatikk på slutten av 1700-tallet, og skrev om svensk opera under Gustaf III. Dette stoffet arbeider jeg med fortsatt.
 • Jeg er nå spesielt interessert i kartografiens tidlig-moderne historie og generelt i periodens kunnskaps- og vitenskapshistorie.
 • Fra høsten 2018 skal jeg være ansatt i full tid i to år ved Nasjonalbiblioteket, som leder for et nytt senter for historisk kartografi.

Aktuell med

Jeg er medlem av et nordisk kunnskapshistorisk nettverk som ga ut antologien Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge i 2018. Boken er fritt tilgjengelig for nedlasting her.

Emneord: Historie, Globalhistorie, Historisk teori og metode, Kartografi, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Orientalisme

Publikasjoner

Bøker

 • Tingets tenkemåter: Kriminalitet og rettssaker i Rendalen, 1763 - 97 (Oslo: Tingbokprosjektet 1991)
 • Klassisk musikk (sammen med Katrine Sæverud) (Oslo: Gyldendal 1993)
 • Mordernes forventninger: Kriminalitetshistoriske essay (Oslo: Universitetsforlaget 1998)
 • Voldssamfunnets undergang: Om disiplineringen av Norge på 1600-tallet (Oslo: Universitetsforlaget 1999)
 • Norsk historie I: 750 - 1537 og II: 1537 - 1814 (sammen med Ole Georg Moseng, Erik Opsahl og Gunnar Pettersen) (Oslo: Tano/Universitetsforlaget 1999 og 2003. Revidert utgave av bind I, Universitetsforlaget 2007)
 • Et eget århundre: Norsk orkestermusikk 1905 - 2005 (redaktør) (Oslo: Forlaget Press 2004)
 • Noen spor (sammen med Willy Pedersen og Finn Skårderud) (Oslo: Universitetsforlaget 2004)
 • Siste ord: Høyesterett i norsk historie 1905 - 1965 (Oslo: Cappelen 2005)
 • Hør! Morgenbladets julebok 2005 (Oslo: Morgenbladet)
 • Kulturanalyse: en teksthistorie (sammen med Anne Eriksen, Anders Johansen og Siv Ellen Kraft) (Oslo: Pax 2008)
 • Humaniora - en innføring. (sammen med Helge Jordheim, Anne Birgitte Rønning og Mathilde Skoie) (Oslo: Universitetsforlaget 2008)
 • Verden. Begreper i historien. (introduksjon til Hermann Brauns "Verden", sammen med Helge Jordheim (Oslo: UniPub 2010)
 • Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015 (red., sammen med Kari Hernæs Nordberg, Hege Roll-Hansen og Hilde Sandvik) (Oslo: Novus Forlag, 2015
 • Tid for historie: En bok om historiske spørsmål (Oslo: Universitetsforlaget 2015; dansk utgave 2016, svensk utgave 2017)
 • Uhyrlig: sjømonstre i kart og litteratur 1491-1895 (Nasjonalbiblioteket. Tysk utgave kommer 2018)

Artikler og bokkapitler

 • Foucaults fengsel: En presentasjon av Det moderne fengsels historie, i Historisk tidsskrift 1/1992
 • Maktens beroligende blikk: Historiske teorier om sivilisering og disiplinering, i Scandia 1/1994
 • Det pussige er jo at Arne Scheie er Norges ledende historiker, i Arr 3/4 1994
 • ’Et virkeligt mandfolk’: Teorier om kjønn i det tidlig-moderne Europa, i (svensk) Historisk tidskrift 4/1995
 • Det godes problem, i Nytt norsk tidsskrift 1/1996
 • ‘... som en bedøvet pasient på legens bord’: Om historiografier og kategorier, i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/1997
 • Voldsteoretiker eller teoretisk voldsmann?, i Tor Egil Førland (red.), Norbert Elias: En sosiolog for historikere? Tid og Tanke, skriftserie fra Historisk institutt, UiO 1/1997
 • The History of Truth and the Concept of Violence i Sølvi Sogner (red.), Fact, fiction and forensic evidence. Tid og Tanke, skriftserie fra Historisk institutt, UiO, 2/1997
 • Æren og den borgerlige offentligheten: en musikkhistorie, i Dugnad 3/1998
 • Kunsten å diskutere: Svar til Steinar Imsen, i Historisk tidsskrift 2/1999
 • Foucault som maktteoretiker, i Fredrik Engelstad (red.): Om makt: teori og kritikk (Oslo: ad Notam Gyldendal 1999)
 • Mer og mindre sannhet, i Historisk tidsskrift 3/1999
 • Innledende essay, i Michel Foucault: Galskapens historie i fornuftens tidsalder (Oslo: Den norske bokklubben – Århundrets bibliotek 1999)
 • The History of Violence in the Nordic Countries: A Case Study, i Scandinavian Journal of History 25 (2000)
 • Historie som fasit: Et svar til Kåre Tønnesson og Tor Egil Førland, i Historisk tidsskrift 3/2000
 • Strictly Liberal: The Supreme Court and Sexual Morals in Inter-War Norway, i Pathways to the Past. Festskrift til Sølvi Sogner (Oslo: Novus forlag 2000)
 • Sannhetens historie – en sluttkommentar, i Historisk tidsskrift 1/2001
 • Rt. 1920 s. 677: Om jus, politikk, straff og det trivielle i rettshistorien, i Espen Schaanning (red.), Straff i det norske samfunnet (Oslo: Humanist forlag 2002)
 • Gammel og ny kulturhistorie, i Anders Johansen (red.), Tingenes tale. Innspill til museologi (Universitetet i Bergen 2002)
 • Volden i hvitøyet: Om drapets estetikk og betydning hos Shakespeare, Callot og Goya, i Eva Österberg og Marie Lindstedt (red.), Våldets mening: Makt, minne, myt (Lund: Nordic Academic Press 2004)
 • Thinking in the ting: Violence, discourse and truth in early modern Norway, i Siri Gerrard et al., Situated Knowledges: Gender, Culture and the Production of Knowledge (Delft: Eburon Press 2005)
 • Et uvisst sted, i Thorvald Steen (red.), Asylet: Gaustad sykehus 150 år (Oslo: Aschehoug 2005)
 • Hvorfor ikke? og Æreskulturens fall og vekst, begge i Kenneth Johansson (red.), Hedersmord: Tusen år av hederskulturer (Lund: Historiska Media 2005). Boken kan lastes ned gratis fra http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=837669&fileOId=3615571
 • Atskillelsen av kunstmusikk og folkemusikk på 1700-tallet, i Ola Alsvik (red.), Musikk, identitet og sted (Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt 2005)
 • Drømmen om noe mer, etterord i Henrik Ibsen, Når vi døde vågner (Oslo: Gyldendal 2005). Også i antologi med Ibsen-etterord finansiert av Utenriksdepartementet og oversatt til engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk og kinesisk (Oslo: Gyldendal 2006)
 • Anmeldelse av Jørn Øyrehagen Sunde, Speculum legale – rettsspegelen, i Historisk tidsskrift 3/2006
 • Stil og sted: Knut Mykland som historieforfatter, i Historisk tidsskrift 4/2006
 • Just past: on historical and legal history, i Kenneth Johansson og Marie Lindstedt Cronberg (eds.), Vänskap över gränser: En festskrift till Eva Österberg (Lund 2007)
 • Anmeldelse av Christopher Collstedt, Duellanten och rättvisan: Duellbrott och synen på manlighet i stormaktstidens slutskede, i Historisk tidsskrift 4/2007
 • Hva handler musikkhistorien om?, anmeldelse av Harald Herresthal, Musikkens verden: Den klassiske musikkens historie, i Prosa 2/2008.
 • Objektivitet som historisk fellesskap, i Fortid 1/2008
 • Fortid, fakta, fiksjon. Om tekst og politikk i historieskrivningen, i Prosa 5/2009.
 • Disiplin og maskerade: Opera som regjering på 1700-tallet, i Norsk antropologisk tidsskrift 4/2009
 • The Emperor and the Aunts, i Anne Eriksen og Jón Viðar Sigurðsson (red.), Negotiating Pasts in the Nordic Countries: Interdisciplinary studies in history and memory (Lund: Nordic Academic Press, 2009)
 • "Hvordan det egentlig var", i Nytt Norsk Tidsskrift 2010
 • Rulers, Ghosts, and Prophets: Romans in Romantic Opera, In Timothy Saunders; Charles Martindale; Ralph Pite & Mathilde Skoie (red.),  Romans and Romantics.  (Oxford University Press, 2012)
 • Despots, Triangles and Bass Drums: Orientalism on the Operatic Stage in Gustav III’s Stockholm, i Opera Quarterly 1/2013
 • Avstandens fortryllelse, i Scandia: Tidsskrift för historisk forskning 2013 ;Volum 79.(2) s. 59-67
 • Kunnskapssamfunn og samfunnskunnskap. Om sjøuhyrer, runebommer og fornuftens historie, i Samtiden 2/2014
 • Gjentakelsens kunst: om Edward Saids Musical Elaborations. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2015 ;Volum 27.(1) s. 3-11
 • Myndighet og medborgerskap (med Kari Hernæs Nordberg, Hege Roll-Hansen og Hilde Sandvik), i Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag 2015
 • Lærerinnenes nysgjerrighet. Foreningsliv og kvinnefellesskap i Bergen tidlig på 1900-tallet. I: Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag 2015
 • The politics of passion: Absolutism, opera, and critique in Gustavian Sweden. I: Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment (Leiden: Brill Academic Publishers, 2015)
 • Den melodiske makten: Opera som regjeringskunst under Gustav III. I: Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014 (Oslo: Pax, 2014)
 • Samfunn likevel: et svar til Ola Alsvik. Heimen 2016; Volum 53.(1) s. 82-85
 • Et nytt historisk kretsløp: Heimen 2016; Volum 53.(1) s. 89-92
 • Replikk til Anne Minken. Historisk Tidsskrift 2016; Volum 95.(1) s. 147-154
 • Mange sanger i historien: om koret som ramme rundt tidlig-moderne tidsforståelser. I: I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre (Oslo: Pax, 2017)
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2019). Historien om en historia: Olaus Magnus i et bokhistorisk perspektiv, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  Kapittel 3.  s 56 - 80
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2019). The Champion of the North: World Time in Olaus Magnus' Carta Marina, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World.  Berghahn Books.  ISBN 9781789200362.  Chapter 18.  s 274 - 285
 • Sandmo, Erling Sverdrup & Jordheim, Helge (2019). The World as Concept and Object of Knowledge, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  Introduction.  s 1 - 24
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (2018). The World as Concept and Object of Knowledge, In Helge Jordheim (ed.),  Conceptualizing The World. An Investigation Across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  1.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2018). Circulation and monstrosity: The sea-pig and the walrus as objects of knowledge in the sixteenth century, In  Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge.  Nordic Academic Press.  ISBN 978-91-88661-28-9.  Chapter 9.  s 175 - 196
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2017). Mange sanger i historien: om koret som ramme rundt tidlig-moderne tidsforståelser, I: Arne Hveem Alsvik; Knut Kjeldstadli; Kim Gunnar Helsvig & Kari-Ellen Lindbekk (red.),  I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre.  Pax Forlag.  ISBN 9788253039695.  Kapittel.  s 252 - 264
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2015). Gjentakelsens kunst: om Edward Saids Musical Elaborations. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 3- 11
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2015). Lærerinnenes nysgjerrighet. Foreningsliv og kvinnefellesskap i Bergen tidlig på 1900-tallet, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  Kapittel.  s 141 - 155
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2015). The politics of passion: Absolutism, opera, and critique in Gustavian Sweden, In Ellen Marie Krefting; Aina Nøding & Mona Renate Ringvej (ed.),  Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  Kapittel 13.  s 236 - 251
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Kunnskapssamfunn og samfunnskunnskap. Om sjøuhyrer, runebommer og fornuftens historie. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (2), s 16- 28
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2013). Avstandens fortryllelse. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.  ISSN 0036-5483.  79(2), s 59- 67
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2013). Despots, Triangles, and Bass Drums: Orientalism on the Operatic Stage in Gustav III’s Stockholm. Opera Quarterly.  ISSN 0736-0053.  29(1), s 1- 17
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2012). Despots, Triangles, and Bass Drums: Orientalism on the Operatic Stage in Gustav III's Stockholm. Opera Quarterly.  ISSN 0736-0053.  28(3-4), s 213- 229 . doi: 10.1093/oq/kbs051
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2012). Rulers, Ghosts, and Prophets: Romans in Romantic Opera, In Timothy Saunders; Charles Martindale; Ralph Pite & Mathilde Skoie (ed.),  Romans and romantics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-958854-1.  17.  s 347 - 362
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2012). Tenk om det er sant: Evolusjonsteori, nevrovitenskap og historieskrivning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 87- 92
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Hva verden var: en forfallshistorie, I:  Verden. Begreper i historien.  Unipub forlag.  ISBN 9788274774490.  Del 1.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2010). "Hvordan det egentlig var". Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(1/2), s 9- 21
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Disiplin og maskerade: Opera som regjering på 1700-tallet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  20(4), s 222- 235 . doi: http://www.idunn.no/ts/nat/2009/04
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Orfeus og skyggene: antikken på operascenen, I: Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim (red.),  Antikken i ettertiden.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.  Kapittel.  s 109 - 127
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). The Emperor and the Aunts, In Anne Eriksen & Jon Vidar Sigurdsson (ed.),  Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory.  Nordic Academic Press.  ISBN 9789185509331.  Kapittel.  s 289 - 308
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Forfatterintroduksjoner, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  Introduksjonskapitler.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Om folket, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  Oversiktsartikkel.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Eriksen, Anne; Kraft, Siv Ellen & Johansen, Anders (2008). Innledning, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  Innledningskapittel.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Just past: on historical and legal history, In Kenneth Johansson & Marie Lindstedt Cronberg (ed.),  Vänskap över gränser. En festskrift till Eva Österberg.  Lund University, Department of History.  ISBN 978-91-633-1353-0.  Kapittel 6.  s 113 - 128

Se alle arbeider i Cristin

 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (ed.) (2019). Conceptualizing the World. Berghahn Books.  ISBN 9781789200362.  397 s.
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (ed.) (2019). Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  397 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2019). Monstrous: Sea Monsters in Maps and Literature 1491 - 1895. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 9788279654018.  97 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2018). Ungeheuerlich: Seemonster in Karten und Litteratur. Nagel und Kimche.  ISBN 9783312010943.  108 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Nordberg, Kari Hernæs; Hammar, Anna Nilsson; Heidenblad, David Larsson & Östling, Johan (2018). Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge. Nordic Academic Press.  ISBN 978-91-88661-28-9.  256 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2017). Tid för historia: en bok om historiska frågeställningar. Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144113449.  230 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2017). Uhyrlig: Sjømonstre i kart og litteratur 1491 - 1895. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 9788279653219.  95 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2016). Tid til historie: en bog om historiske spørgsmål. Hans Reitzels Forlag.  ISBN 9788741265087.  256 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2015). Tid for historie: En bok om historiske spørsmål. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016443.  248 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes & Roll-Hansen, Hege (2015). Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  358 s.
 • Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel; Asdal, Kristin & Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord.  ISBN 978-82-996554-3-9.  171 s.
 • Falkeid, Unn; Jordheim, Helge; Maurseth, Anne Beate & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Seyla Benhabib: Et annet verdensborgerskap. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-35091-8.  124 s.
 • Jordheim, Helge; Rønning, Anne Birgitte; Skoie, Mathilde & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Humaniora. En innføring. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01868-3.  457 s.
 • Jordheim, Helge; Sandmo, Erling Sverdrup & Braun, Hermann (2011). Verden. Begreper i historien. Unipub forlag.  ISBN 9788274774490.  158 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Eriksen, Anne; Kraft, Siv Ellen & Johansen, Anders (red.) (2008). Kulturanalyse - en teksthistorie. Pax Forlag.  ISBN 9788253031149.  528 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge & Skoie, Mathilde (2008). Humaniora - en innføring. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013367.  430 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Moseng, Ole Georg; Opsahl, Erik & Pettersen, Gunnar Ingolf (2007). Norsk historie I: 750 - 1537. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00415-0.  461 s.
 • Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge; Sandmo, Erling Sverdrup & Skoie, Mathilde (2007). Humaniora. En innføring. Prøveutgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00968-1.  393 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandmo, Erling Sverdrup (2018). Surekha Davies, Renaissance Ethnography and the Invention of the Human: New Worlds, Maps and Monsters. Somatechnics.  ISSN 2044-0138.  8(2), s 269- 272
 • Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne & Monsen, Tor Harald (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2016). Et nytt historisk kretsløp :. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  53(1), s 89- 92 . doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-01-09
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2016). Replikk til Anne Minken. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  95(1), s 147- 154 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-01-07
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2016). Samfunn likevel : et svar til Ola Alsvik. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  53(1), s 82- 85 . doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-01-07
 • Hagelberg, Erika; Hurum, Jørn Harald & Sandmo, Erling Sverdrup (2015). Jurassic World.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes & Roll-Hansen, Hege (2015). Authority and Citizenship. Essays in Honour of Gro Hagemann. Preface, In  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  Innledning.  s 19 - 22
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes & Roll-Hansen, Hege (2015). Myndighet og medborgerskap, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  Innledning.  s 9 - 18
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Humanioras muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med humanioradebatten?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 25
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med nytte?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Krise nå igjen?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Den melodiske makten: Opera som regjeringskunst under Gustav III, I: Nils Rune Langeland (red.),  Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3635-9.  Kapittel.  s 263 - 279
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2012). Tenk om det er sant : evolusjonsteori, nevrovitenskap og historieskrivning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(1), s 87- 91
 • Dolven, Anne Katrine; Sandmo, Erling Sverdrup & Jordanova, Ludmilla (2011). Hva er det med fortiden? Teori i praksis. Vis sammendrag
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Anmeldelse av Mohammad Fazlhashemi og Eva Österberg (red.): Omodernt: Människor och tankar i förmodern tid (2009). Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  90(3), s 455- 461
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Fortid, fakta, fiksjon. Om tekst og politikk i historieskrivningen. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (5), s 6- 13
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Historien på tungespissen. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Romans in Romantic Opera.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Staging power, singing history: Opera as politics in late 18th century Sweden.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Antikken forlater operascenen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Antikken på operascenen: En historie om metamorfose.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Avskjed med ære. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Bortenfor horisonten: De fremmede som forestilling og oppdagelse i europeisk historie.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Den nye verdens mennesker.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Den uansvarlige pekefinger. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Ettertida er ikke hva den en gang var: Et glimt av apokalypsen som romantisk motiv. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 30- 31
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Historien går igjen. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Historien som musikalsk erfaring.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). I all verden. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Kart som historisk kilde.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Knivstikkernes håndtrykk: Konfliktløsning og forsoning i norsk historie.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Krangel som konvensjon. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Kritisk kulturforskning - dannelse og praksis.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Kulturhistoriske linjer: om å bruke musikk i historieundervisningen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Kulturhistoriske linjer: om å bruke musikk i historieundervisningen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Postmodernismen i historiefaget.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008, 01. januar). På sporet - nytt på CD. [Radio].  NRK.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). The Norwegian Supreme Court and its successor, 1940-1945.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). The end of a golden age: The disappearance of antiquity from the operatic stage.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). To svovelrom og kjøkken. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Vold - en dårlig idé?.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Aleksander den store som motiv i historisk tenkning fra Herodot til Oliver Stone.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Anmeldelse av Christopher Collstedt, Duellanten och rättvisan: Duellbrott och synen på manlighet i stormaktstidens slutskede. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86(4), s 667- 672
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Capturing the Imagination: Power, Music, and the Operatic Stage in Sweden, 1772-1792.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Den tyske komponist Johann Gottlieb Naumann.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007, 15. juli). Gustav III og operaens historie. På sporets sommerutgave, program 3. [Radio].  NRK P2.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Johann Gottlieb Naumann og kyklopenes svanesang: en operakomponist mellom historie og myte.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Kulturhistoriske linjer: om å bruke musikk i historieundervisningen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007, 01. februar). Maktens iscenesettelse: Gustaf III. [Radio].  NRK P2: Musikkredaksjonen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). The power of emotions - and the emotions of power: music, subjectivity, and politics in a historical perspective.
 • Sandmo, Erling Sverdrup & Krohn, Nina (2007, 01. januar). "På sporet - Nytt på CD" NRK P2s magasin for nye klassiske CD'er. Ukentlig program hele 2007. [Radio].  NRK P2.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Anmeldelse av Jørn Øyrehagen Sunde, Speculum legale -- rettsspegelen. Ein introduksjon til den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  85(3), s 542- 548
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Hvem er han i speilet? Om nymotens historieskriving om konservative jurister.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Allverdens fortid på skjermen: Om internett som kilde til historiens globalisering og globaliseringens historie.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Danser med jurister: Om historiefilosofi som sosial praksis.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Høyesteretts historie 1905-65.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Music and memory. Discussion with Vadim Gluzman on the music of Gubaidulina, Webern, and Bach.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. jan. 2006 00:00 - Sist endret 9. jan. 2020 14:28

Prosjekter