Oppgaveskriving ved IAKH: Formelle krav, råd og tips

En kvalifiseringsoppgave/særemneoppgave/eksamensoppgave svarer på en gitt problemstilling med utgangspunkt i pensumlitteraturen. Oppgaven skal være skrevet med dine egne ord og ha referanser og litteraturliste.

En kvalifiseringsoppgave/særemneoppgave/eksamensoppgave bør bestå at en innledning, hoveddel (som kan ha flere underdeler) og en konklusjon. En tommelfingerregel for å disponere teksten er:

 • Innledning (ca. 10 %).
  • Her presenteres problemstillingen(e). Husk at alle spørsmål som reises i innledningen skal besvares eller belyses.
  • Avgrensning: du redegjør for hvordan du vil svare på oppgaven, og hvorfor du har valgt å avgrense slik du gjør.
 • Hoveddel (ca. 80 %)
  • I hoveddelen skal du svare på problemstillingen(e) med utgangspunkt i pensumlitteraturen.
  • En hoveddel består av både redegjørelse og drøfting.
   • Drøfting innebærer å argumentere for eller imot dine egne eller andres synspunkter.'
   • Husk at alt som redegjøres for skal være relevant for problemstillingen(e).
  • Les mer om skriveoperasjoner på Søk og Skriv
 • Konklusjon (ca. 10 %)
  • I konklusjonene oppsummerer du og løfter fram funnene dine fra hoveddelen.
  • Det skal være samsvar mellom innledningen og konklusjonen. Har du gjort det du skrev at du skulle gjøre

En god strukturert oppgave gir bedre flyt og lesbarhet. Se Søk og Skrivs råd til struktur. 

 

Verdt å merke seg

 1. Innledningen skal alltid si mer enn oppgaveteksten!
 2. Bakgrunns presentasjoner bør være korte og konsise. Ha dette i mente når dere presenterer momenter som bare danner et bakteppe for drøftingen. Lange biografiske utredninger er også i de fleste tilfeller av begrenset relevans.

Formelle krav:

Oppgaven skal ha en forside med

 • Emnekode
 • Institutt (IAKH)
 • Semesteret du tar emnet (eksempelvis vår 2018)
 • Kvalifiseringsoppgaver skal merkes med navnet ditt, dersom det ikke står spesifisert at oppgaven skal leveres med kandidatnummer. Eksamensbesvarelser skal alltid merkes med kandidatnummer (det finner du i StudentWeb)
 • Oppgaveteksten du skal besvare

Lengden på oppgaven oppgis i «normalsider á 2 300 tegn uten mellomrom». Dette betyr i praksis:

 • Skriftstørrelse 12 i Times New Roman (eller lignende font/skrifttype, men bruk samme på hovedtekst og fotnoter)
 • Linjeavstand 1,5

Litteraturliste og referanser regnes ikke med i tegnantallet.

Alle sidene vil naturligvis ikke bli på eksakt 2300 tegn, men det henholdsvis laveste og høyeste antall tegn (uten mellomrom) oppgaven kan inneholde er da 2300 ganger minimum- og maksimum antall sider som er oppgitt.

Oppgaven skal inneholde sidetall.

Oppgavene bør formateres, dvs. at alle tekster skal ha sidetall, bruke bindestrek og tekstjustering til høyre side. Tekstdeler nummereres og overskrifter er klart separert fra hovedteksten (fet skrift og/eller forskjellige størrelser). 

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hvis kvalifiseringsoppgaven du lever inn er avskrift eller direkte oversettelse av andres arbeid, enten det er andres besvarelser eller artikler, pensum og annen litteratur, regnes det for fusk og du kan miste studierett for et halvt år.

Publisert 6. jan. 2011 12:33 - Sist endret 31. aug. 2018 12:23