Retningslinjer for innlevering pensumlister i HIS4110 og HIS4120

Følgende regler gjelder for pensumlister til HIS4110 og HIS4120

Pensumlistene skal være skrevet over samme mal som bibliografien i masteroppgaven. Listen skal være oversiktlig og ryddig.

 • Pensumlisten skal ha en tittel som angir det faglige temaet kandidaten skal eksamineres i. Kandidaten skal også føre på arbeidstittelen på sitt masterprosjekt.
 • Det skal fremgå av den enkelte pensumliste hvilken kandidat (ved navn), hvilken eksamenstermin samt emnekode det gjelder.
 • Antall sider pensumlitteratur skal minimum være 1000 sider per emne. Pensumlister under 1000 sider godtas ikke. Kilder kan inngå i de 1000 sidene. Antall sider pensumlitteratur skal være summert opp på slutten av pensumlisten.
 • Faglærer er ansvarlig for pensumlistenes faglige kvalitet. I de tilfellene tidligere godkjente pensumlister legges opp, bør faglærer påse at den er oppdatert med eventuelle nyere forskningsarbeider.
 • Pensumlisten skal være godkjent med underskrift og dato av ansvarlig faglærer som er fast, vitenskapelig ansatt. Faglærer tar med sin underskrift ansvar for at det kan formuleres eksamensoppgaver i emnet.
 • Faglige hensyn som gjelder de to emneområdene
  • HIS4110 kan ha tilknytning til masteroppgaven.
  • HIS4120 kan ikke ha tilknytning til masteroppgaven, og skal dermed ikke overlappe tematisk, geografisk eller kronologisk med den enkelte students masterprosjekt. (Dette gjelder også dersom HIS4120 er erstattet av et HIS4XXX emnet) 
  • Pensum skal ikke omfatte litteratur som er lagt opp på tidligere studietrinn.
  • Et emne skal ha både tematisk bredde og fordypning med et visst kronologisk spenn.
  • Emnene skal tematisk være klart forskjellige. For at kandidatene skal ha innsyn i flere typer historiske problemer, bør det ene emnet klart ligge utenom oppgavens tema.
  • Den ansvarlige lærer avgjør om emnet skal inneholde både litteratur og kilder
  • Emnet kan gjerne inneholde en oversikt eller introduksjon til temaet, men omfanget av elementærlitteratur bør være begrenset. Dersom faglærer vurderer at oversiktspensum utgjør en for stor del av det totale sideantall, må kandidaten legge til litteratur slik at sideantallet økes.
  • Emnet skal inneholde historiografi der dette finnes, og gjerne mer prinsipielle eller teoretiske bidrag.
  • Emnet bør omfatte temaer der ulike faglige synspunkter er representert.


Instituttet vil sende tilbake skjemaer som ikke oppfyller kravene.

Publisert 15. sep. 2010 09:16 - Sist endret 13. mars 2019 10:31