Chr. Vs NORSKE LOV: Første Bog. 10 Cap.


[Til registeret]

10 Cap. Om Forfald og Skudsmaal


1 Art.
Lovlige Forfald i alle Rettergange ere disse: Om nogen ligger paa sin Sygeseng, saa at hand kand ikke komme: Eller mand er i Kongens Bestilling forhindret; Eller og, om hand er kaldet til højere Dom: Eller hand skal værge sin Jord, om det er hans rette Lav-Dag. Disse Forfald skal den, som er, eller haver stævnet, dersom hand for nogen af dennem ikke kand møde, lade svære paa Tinget med oprakte Fingre efter Loven, med mindre hand er i Kongens Erinde uden Riget affærdiget: End er hand i Riget, da give under sin Haand, at hand i saadant Kongens Kald er forskreven, at hand derfor ikke kand møde, eller skikke sin Fuldmægtig.

2.
End sigtis nogen paa Tinge, saa hand selv hører derpaa, for hvad Sag det er eller hand tager ved Gienmæle paa Tinge, da maa hannem ingen Forfald hielpe, at hand jo, enten selv, eller hans Fuldmægtig bør at møde og svare.

[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 12:12