Chr. Vs NORSKE LOV: Første Bog. 15 Cap.


 

[Til registeret]

15 Cap. Om egen Bekiendelse

1 Art.
Hvis nogen for Dom og Ret vedgaar det, som hand sigtis og beskyldis for, da maa hand det ej siden fragaa.

 

2.
Sider hand i Fængsel, og er i anden Mands Vold og Tvang, og bekiender noget, som hand siden, naar hand kommer i sin egen Frelse igien, benegter og fragaar, da bør saadan hans Bekiendelse ej være hannem til Hinder, eller Skade.

 

3.
Søgis og tiltalis mand for nogen Sag, og tilbyder sin Vederpart Penge, eller andet, ikke fordi hand kiender sig skyldig, men at hand for Trette og Rettergang qvit kand være, og Vederparten det Tilbud ej vil annamme, da kand det Tilbud ej siden tiene til nogen Bevisning, at hand er skyldig; Men Vederparten bør anden lovlig Beviis i Sagen imod hannem at føre.

 

s. 46

[Til registeret]

 


 

Publisert 1. sep. 2010 12:15