Chr. Vs NORSKE LOV: Anden Bog. 7 Cap.


[Til registeret]

7 Cap. Om Præsters Embede med Husbesøgelse, Omsorg for de Fattige, Sygis og Misdæderis Besøgelse.


1 Art.
Præsterne skulle have synderlig Indseende med end og stundum Huus fra Huus, hvor de mest fornøden er, og beqvemmeligst skee kand, at de, som ere i deris Menigheder, nære sig redeligen, og holdes deris Børn til Lære, Haandverk og anden Tieniste, hvorom der og alvorligen bør at skee Formaning af Præsterne.

2.
Præsterne skulle have Omsorg for de Fattige, og ikke alleniste formane Sognefolket til at give almisse, men og gaa dem for derudi med et got Exempel. De skulle flitteligen tilsee, at hvis de Fattige givet og Christeligen tillagt er, de det nyde og bekomme.

3.
Præsterne skulle ideligen besøge de Syge og Vanføre, og flitteligen, naar Aarsag givis, paaminde Folket, at de betimeligen, naar de blive syge, sende Bud

s. 76

efter dem, at de kunde siden dis ideligere komme til dem, og give dem Paamindelse og gode Raad, og ej bie indtil den alleryderste Nød, med mindre nogen bliver af en brat og uforseet Sygdom forrasket. Hvor Præsterne ere da een gang kallede, did skulle de siden omstunden komme igien, eftersom den Syge haver behov, uden hand haver andre hos sig, som hannem med Undervisning og Trøst nok fyldistgiøre kunde; Men dersom de ikke kaldis, da ere de undskylte, om de ikke komme.

4.
Det er og billigt, at, dersom Præsten, der begæres af den Syge, behøver Fordringskab der hen at komme, det da hannem med Budet tilskikkis.

5.
Begærer og den Syge med Christelig attraa at være deelagtig i Naderens Sacramente, da skal Præsten hannem det efter forregaaende Skriftemaal og Afløsning meddeele med de sædvanlige Ceremonier.

6.
Præsterne maa ikke i deris Besøgelser anmode den Syge, som ligger paa sm Sotte-Seng, om noget Verdsligt, som kunde hindre hannem i hans Christelig Beredelse til Døden.

7.
Præsterne skulle ofte besøge Misdædere, som for deris Misgierninger paa deris Liv side i Fængsel, at de kunde undervise dennem til deris Synders Vederkiendelse og Guds Naadis Tilflugt, at de retteligen kunde bereedis til Naderens Sacramentis annammelse, som dennem, om de det begære, een eller to Dage, førend de rettis, skal meddeelis.

8.
De skulle og følge dennem til Retterstædet, og intet efterlade af den Undervisning og Formaning, som dem til deris Salighed kand givis, og ej overgive dennem, før end de blive henrettede.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:24