Chr. Vs NORSKE LOV: Anden Bog. 20 Cap.


[Til registeret]

20 Cap. Om Bøger og Almanaker.


1 Art.
Ingen, i hvo det og være kand, maa noget lade trykke, førend det tilforn i Kongens Universitet i Kiøbenhavn er igiennemseet og paakient af Decano i den Facultet, som Materien hører hen til, eller af en anden Professore, som Decanus formedelst andet lovligt Forfald det tilskikker; Og skal den, som det at igiennem see tilkommer, med sin Paaskrift og Haands Undertegnelse sit Betænkende paa det, som til Trykken forfærdigis skal, saaledis give, som hand selv der til agter at svare, hvilket Betænkende for udi de Bøger, Tractater, eller al anden Materie, som i Trykken udkommer, skal trykkis; Dog skal Theologiske Materier, som nogen paa Landet vil have trykt, først Superintendenten i Stigtet at igiennemsee tilstillis, og med hans Betænkende til Kongens Universitet der videre at paakiendis, fremskikkis; Hvo der imod giør baade den som trykker, og den som trykke lader, straffis ikke alleniste for saadan Ulydighed; Men ogsaa for Skriftets Indhold, om der udi noget forargeligt findis.

2.
Ingen maa lade trykke i Riget, eller andenstæds noget Skrift, Kongens Højhed, Regæringen, eller Politien angaaende, med mindre det af dennem bliver igiennem seet, som Kongen dertil forordner; Hvo derimod giør, straffis efter Sagens Beskaffenhed.

3.
Ingen Danske Bøger, som uden Kongens Riger ere trykte, maa af nogen Indeller Udlændisk i Riget indføris, eller forhandlis; Ej heller maa nogle Bøger i Tysk Sprog, som handle om fremmet Religion, eller andet, som nogen Tvistighed, eller Skrupel i den uforandrede Augsburgiske Confessions Tro og Religion kunde eragtis at foraarsage, uden Kongens sær Tilladelse, i Kongens

s. 104

Riger og Lande indføris, sælgis eller fal holdis, hvo herimod giør have forbrut samme Bøger, saa vel som hvis hand haver med at fare, og derforuden straffis, som den, der Kongens Lov ikke tilbørligen haver villet have i Agt.

4.
Skulle og nogle Bøger i Kongens Riger og Lande trykkis, eller der trykte indføris, som kunde have Udseende til noget Oprør, eller imod Kongens Højhed, eller anden Ulempe foraarsage, da bør ikke alleniste Personerne, som saadanne trykke, eller indføre, i højeste Maader at straffis, men og Bøgerne ved Bødelen offentlig paa Ilden kastis og opbrændis.

5.
Ingen, enten Ind- eller Udlændisk maa trykke, eller i Riget indføre, eller sælge, andre Almanaker, eller Skrive-Calender, end dem, som af den Person, der af Rectore og menige Professoribus i Kiøbenhavn der til er forordnet, ere sammensatte og forfattede, under samme Almanakers, saa vel som andet deris medhavendis Forbrydelse, og der foruden videre Straf, som Kongens Lovs Overtrædere bør; Dog skal ikke være formeent, at mand jo til sin egen Brug maa forskrive fremmede Almanaker og Calender.

6.
Ingen Spaa-Calender maa her i Riget sammenskrivis og trykkis, ej heller nogen Spaadom om Krig, dyr Tid, Pestilentze, eller andre saadanne Tilfælde, derudi indføris; Hvorfor og ingen Bogtrykker maa nogle saadanne Calender under et hundred Lod Sølvs Straf trykke, eller oplegge.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:29