Chr. Vs NORSKE LOV: Tredie Bog. 1 Cap.


[Til registeret]

1 Cap. Om Kongens Befalingsmænd og andre Betiente.


1 Art.
Kongens Befalingsmænd skulle alle Kongelige Forordninger og Befalinger, ligesom de en hver sin Tid, ere udgivne, lade registere og i en Bog indføre, som hos Amptet altid skal forblive, og, naar de komme fra Amptet, den til deris Efterkommere levere tillige med hvis Tingsvidner, Domme og andre Breve, som i Amptet til Underretning kunde fornøden giøris.

2.
De skulle have flittig og alvorlig Agt og Indseende med, at Kongens Lov, Forordninger og Befalinger, saa vit deris Ampt strekker sig, i alle Maader holdis og efterkommis, og intet derimod handlis, eller tilladis; Og naar de befinde nogen Husbond efterladen paa sit Gods at efterkomme det, som befalet er, eller og ikke vil skaffe den Klagende Ret over sine Tienere efter Lov og Dom, naar hand derom anmodis, da skulle de Magt have og forpligtede være med Exsecution det at efterkomme. Befindis de forsømmelige herudi, og det skielligen bevisis kand, at dennem derom haver været vitterligt, og de ikke samme Tid i nogen Kongens Bestilling have været forhindrede, da skulle de derfor have forbrut det betroede Ampt.

3.
Hvis Misforstand og Uenighed sig i Kiøbsteederne begiver, enten imellem Øvrigheden og Borgerskabet, eller imellem Øvrigheden indbyrdis, skulle Stigtsbefalingsmændene med al Flid see til at dæmpe i Begyndelsen; Men hvis de ikke ville lade sig sige, skulle de det strax for Kongen angive med sand udførlig Beretning om deris Tvistigheders Omstændigheder.

4.
Alle Geistlige og Verdslige, som af Kongen Pengis, eller nogen Slags Indkomstis, Opbørsel og Forvaltning er betroet, og derfor staa for Afgift, Forpagtning, eller Regnskab, skulle aarligen efter deris Forvaltnings, Forpagtnings, eller Bestillings, Breve rigtigen og i rette Tid derfor paa Kongens Rentekammer klarere, under den Straf som af Kongen derpaa sættis.

5.
Kongens Befalingsmænd paa Landet og Øvrigheden i Kiøbstæderne skulle have tilbørlig Indseende med, at, naar nogen døer, som med Kongens Indkomster have haft at giøre, da deris Boe ikke forrykkis, eller forkommer, eller Skifte vorder holdet, førend Kongen er fyldist giort, med mindre Arvingerne ere saa vederhæftige, at de til Kongens Rettighed nøjagtigen kunde svare, dog en hver, som lovlig Pant haver, sin Pante-Rettighed i alle Maader upræjudiceret.

6.
Kongens Fogder, Ampts- eller Commissari-Skrivere, maa ingen Skriverpenge

s. 117

fordre, eller tage, af Bonden, naar hand yder sin Landskyld, eller Skat for Afskrivelse, eller Seddel, under deris Bestillingers Fortabelse; Det samme er og om andre Husbonders Fogder og Skrivere.

7.
Alle Husbonders Fogder, Skrivere og Tienere, som staa for Regnskab, skulle være forpligtede til deris Husbonder aarligen til bestemt Tid at levere deris Regnskaber med behørige Beviser, og tage Husbondernis Bevis derpaa, som dennem ingenlunde bør at forholdis, og bør Husbonderne inden tre, fire, fem, eller sex Ugers Forløb i det højeste derefter, som Regnskaberne vitløftige ere til, overgive til dennem hvis Antegnelser og Mangler de finde udi Regnskaberne; Og skulle fornævnte Fogder, Skrivere og Tienere være forpligtede til inden tre Ugers Tid i det højeste efter at Manglerne ere dem tilstillede, at giøre nøjagtig Forklaring for dem, eller dem strax betale; Og hvis de ikke herudi efterkomme deris Pligt, som her forskrevet staar, bør de strax derfor at stille Husbonderne nøjagtig Borgen og Forsikkring, eller borge for sig selv uden nogen Proces. Dersom Husbonderne findis forsømmelige med Bevisis Meddeling, eller Manglernis Overlevering, saa fremt de ikke lovligen bevise, at de i saadan Forhindring været have, at de Regnskaberne hverken ved sig selv, eller deris Fuldmægtige have kunde ladet igiennemsee og antegnelser giøre, da bør de have forbrut deris Ret fornævnte Fogder, Skrivere og Tienere, for i rette Tid overleverede Regnskaber at søge.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:30