Chr. Vs NORSKE LOV: Tredie Bog. 2 Cap.


[Til registeret]

2 Cap. Om Privilegerede Personer.


1 Art.
De, som nyde Frihed med Hals og Haand over deris egne Tienere, saa og Jus Patronatus Birkerettighed og andre Privilegier, skulle dermed rette og forholde sie efter Lands Lov, at de dennem ej ved ulovlig Medfart forbryde.

2.
Ingen fremmede, som sig angive af Adel at være fødde, og sig her i Riget ville nedsætte, og ikke saadanne Bestillinger her sammestæds betiene, som Adelige Friheder med sig føre, maa nyde, eller være deelagtige, i Indlaendske Adelige Friheder, førend de først for Kongen, eller for hvem Kongen dertil forordner, deris Adelige Anhær og Herkomst nøjagtig bevist have; Og derefter skal de allerunderdanigst hos Kongen anholde, at de Adelige Friheder maa nyde; Tager nogen herudi Forsømmelse, vide sig det selv at tilregne, om hannem derover noget viderligt vederfaris.

3.
Ej heller maa fremmede Grever, eller Friherrer, nyde Indlændske Grevelige, eller Friherlige Privilegier, med mindre de af Kongen vorde naturalizerede.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:30