Chr. Vs NORSKE LOV: Tredie Bog. 3 Cap.


[Til registeret]

3 Cap. Om Borgere i Kiøbstæderne.


1 Art.
Vil nogen være Borger i nogen Kiøbstæd, da skal hand giøre sin Eed for Borgemester og Raad; Derefter skal hand give for sit Borgerskab noget efter

s. 118

Politi-Ordningen, og før maa hand ikke bruge Borgerlig Næring, under hans Faldsmaal, fyrretyve Lod Sølv til Kongen og Byen.

2.
De skulle holdis for Borgere og nyde Borgerlig Ret og Frihed, som saaledis deris Borgerskab soret have, og giøre og give al Borgerlig og Byens Tynge, og selv holde Huus og Ildstæd i Byen, og ingen anden, om end skiønt hand i nogen anden Kiøbstæd Borgerskab haver taget og sig for Borger ladet indskrive.

3.
Ingen Borger maa flytte af Byen, førend han paa Raadhuset lovligen haver til Borgemester og Raad sit Borgerskab opsagt og giort Rede og Rigtighed for hvis hand i Byens Bestillinger haver forrestaaet, og hannem af Øvrigheden haver været betroet; Men hvis Øvrigheden fornemmer, at hand uden Rigtighed agter at flytte, da maa de baade hans Gods og hans Person arrestere lade, i hvad Paaskud hand og giøre kand, med mindre hand vederhæftige Forlovere sætter, eller billig Forsikkring i rørligt, eller urørligt, Gods stiller.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:30