Chr. Vs NORSKE LOV: Tredie Bog. 6 Cap.


[Til registeret]

6 Cap. Om Taxereborgere.


1 Art.
Borgerskabet skal aarligen den tredie Januarii udvælge to, fire, eller flere, Borgere, som en Tid lang i Byen boet have og Borgernis Lejlighed kiende, hvilke skulle med forrige Aars Kæmnere den første Søgne Dag i Februario i det Aar taxere dem, som boe i Byen, hvorefter Udgiften til Geistlig og Verdslig Brug skal paa en hver beregnis.

2.
De, som boe i Kiøbstæderne og ingen borgerlig Næring bruge, saasom privilegerede, Geistlige, graduerede Personer, og som i Kongens Tieniste ere, skulle saa vit de Ejendomme i Kiøbstæderne have, skatte efter den Taxt, som nu sat er, eller herefter sat vorder; Men befindis nogen af bemælte, enten selv, eller deris Hustruer, eller deris Huusfolk noget Kiøbmandskab, Høkeri, Tappen, Haandverk, eller borgerlig Næring, at bruge, da skulle de al Kongelig og borgerlig Tynge udstaa.

s. 121

3.
Alle, som boe i Kiøbstæderne, af hvad Stand de og ere, og i hvad Frihed de sig kunde paaberaabe, skulle give Kirkebetienterne deris Rettighed, saa og holde det ved lige, som de selv Nytte og Fordeel af have.

4.
Taxereborgerne for deris egne Personer skulle blive ved forrige Aars Taxt, med mindre de, enten ved Arv, eller andre Maader, deris Formue siden sidste giorte Taxt forbedret have, eller ved deris Bois og Formuis Skifte, eller ulykkelig Tilfald kiendelig Forringelse, eller Skade, paa deris Midler lidt have, og da skal Borgemester og Raad tvende andre Borgere dertil nævne, som dennem paa ny inden fiorten Dage skulle taxere.

5.
Klagis der over Taxten, da skal Borgemester og Raad høre saavel deris Angivende, som formene andre for ringe at være taxerede, som deris der formene sig at være for højt satte, og hvor saadant skielligt befindis, tilholde Taxereborgerne det at forandre.

6.
De skulle derforuden al Taxten igiennemsee, og dersom de befinde, at Taxereborgerne have giort nogen til Villie, da skulle de lade dem tiltale for Utroskab, og efter Dommens Indhold straffe.

7.
Borgemester og Raad skulle aarligen til hver Ny Aars Dag forfatte rigtig Regnskab paa alle deris Indtægter og Udgifter af Skatterne, og derhos forklare alle deris Indtægter med rigtigt og udførligt Mandtal hvem der haver skattet, og hvor meget en hver haver udgivet, hvilket skal af Kæmner, Rodmestere, og de beste Borgere, som til Tinge aarligen skulle udnævnis, underskrivis og samtykkis, at saa meget, og ej videre, er paalagt og opbaaret, hvilke Regnskaber med alle dertil hørende Assignationer og Qvitantzer skulle aarligen tre Maaneder efter Ny Aars Dag paa Kongens Rentekammer indleveris, under tilbørlig Straf.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:31