Chr. Vs NORSKE LOV: Tredie Bog. 10 Cap.


[Til registeret]

10 Cap. Om Maal og Vægt.


1 Art.
Ingen Maal, eller Vægt, maa enten i Kiøbstæderne, eller paa Landet brugis, uden de, som af Kongen forordnede ere; og skulle i alle Kiøbstæder paa Raadhusene saadanne Maal og Vægt findis, efter hvilke en hver skal have Magt og Frihed til at prøve, om hannem nogen Uret med Maal, eller Vægt, er vederfaret. Paa Landet skal i hvert Fogderi hos een midt i Fogderiet ungefer, eller ved Havnen og Ladestæderne, boesat Lændsmand, eller anden god Dannemand, paa det gandske Fogderies Bekostning Vægt og Maal indsættis, og een hos Fogden, at, om Tvist paakommer, alting derefter lignis og rettis, oppebæris og udgivis kand.

2.
Ingen skal være formeent, som sælger, eller yder, noget Korn selv med et ret Strygetræ at stryge, enten Tønde, eller Skeppe, som maalis med.

3.
Øvrigheden paa hvert Stæd skal det være frit for, saa tit de det got og nødigt eragte, udi en hvers Huse at lade eftersee hvad Maal og Vægt de bruge.

4.
Befindis nogen at have, eller bruge, andet Maal, eller Vægt, end som forskrevet staar, eller at bruge andet Maal, eller Vægt, at maale, eller veje ud med, end hand bruger at maale, eller veje ind med, da skal hand agtis, som en Falskner, og have sin Boeslod forbrut, i hvo hand og er.

s. 123

[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:32