Chr. Vs NORSKE LOV: Tredie Bog. 11 Cap.


[Til registeret]

11 Cap. Om Skydsfærd og Færgemænd.


1 Art.
Øvrigheden over alt skal beskikke visse Personer, som baade til Lands og Vands skulle forskaffe den rejsendis Mand Fordringskab for den Pris, som af Kongen sat vorder.

2.
Paa Landet skulle over alt være visse Skydsskaffere ved alfare Veje til at forskaffe de Rejsende Fordringskab til Lands og Vands, hvilke hver Befalingsmand udi sit anbetroede Amt ved Fogderne skal anordne og indsætte paa de Stæder beqvemmeligst kand være baade for den Rejsendis, og dennem, som hannem fort forhielpe skulle.

3.
Alle Verterne skulle have den Taxt, som af Kongen sættis, trykt i deris Huse hængendis, at den rejsendis Mand strax kand se hvad hand skal betale.

4.
Tager nogen af den rejsendis Mand videre, end Taxten tillader, eller ikke vil føre for den satte Taxt, da skal Øvrigheden, naar det for dennem angivis, straffe hannem efter Kongelig Anordning.

5.
Hvilken Færgemand videre begærer, eller tager til Fragt, eller Færgeløn, enten for ledige Personer, rejsige Heste med Karle, og Heste, end som af Kongen forordnet er, straffis, naar det hannem lovligen overbevisis, efter Kongelig Anordning.

6.
Hvilken Skipper, eller Færgemand, nogen Betler fra et Stæd til et andet overfører, med mindre de saadan Pas og Bevis medbringe, hvorefter dem kand tilstædis fra et Stæd til et andet at rejse, give for hver Person til Straf til de Fattige ti Lod Sølv, som af Kongens Foged skal inddrivis, og derforuden paa sin egen Bekostning bortskaffe dem til de Stæder, som de framkomne ere, og imidlertid de paa det Stæd ere, selv dennem underholde.

7.
Skipper, eller Færgemand, som indfører i Riget, eller flytter over et Færgestæd til et andet, nogen Tater, have forbrut Skibet hand haver at føre og sin halve Boeslod.

8.
Fører Skipper, eller Færgemand, Tyv over videndis, da miste hand sin Hud, og hede Tyvens Staldbroder.

9.
Ingen Skipper, eller søfarendis Mand maa Kongens Baadsmænd, eller nogen af Soldatesket, være sig Ryttere, eller Soldater, som i Kongens Tieniste ere, i deris førende Skiberum indtage, og af Riget og Landene udføre, uden Kongens eller deris, som af Kongen dertil ere forordnede, Passer: Ej heller flere Folk medføre, end de til deris Skibe nødvendig behøve under Skibs og Godsets Fortabelse.

s. 124

10.
En hver Skipper skal hos det Stæds Tolder i Riget, hvorfra hans segler, angive hvormange Baadsfolk hand inden Skibsborde haver, og til sin Rejsis Fornødenhed endelig behøver med sig at føre, saa og forpligte sig, samme Folk, naar hand igien til Riget ankommer, med sig at føre, med mindre hand lovligen kand bevise dennem, som borte blive, at være døde.

11.
Indtager Skipperen ellers i sit Skib nogen af Kongens Undersaatter til at udføre, da skal hand miste dem, og give for hver Person, som hand i saa Maader vilde udsnige et hundrede Lod Sølv, og de, som saaledis ulovligen vilde forløbe, skal have deris Boeslod forbrut, og sættis paa Holmen.

12.
Kongens Toldere skulle paa hver Stæd i Riget have flittig Indseende, naar nogen Skipper bortfarer, at ingen saadanne Personer, som her oven ommælt er med noget Skiberum hemmelig undkommer.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:33 - Sist endret 1. sep. 2010 16:33