Chr. Vs NORSKE LOV: Tredie Bog. 17 Cap.


[Til registeret]

17 Cap. Om Vaaben, som hver bør at eje og om Ved-Varder.


1 Art.
Hver Bonde, som boer paa Gaard, skal have en dygtig lang Bøsse med stort Løb, og nødtørftig Krud og Lod, en god Kaarde og en Øxe; Undertagen de, som sidde paa Fierdings-Gaarde, eller øde Gaarde, hvilke, om de ikke have Bøsse, skulle holde en god Halvpik, eller Spyd med Jernskinner paa, og en god Kaarde. Strandsidderne, som kunde det formaa, skulle have saasom de Bønder, der sidde paa Gaarde; Men formaa de ikke saa meget, da holde saasom om Fierdingsgaarde sagt er. Huusmænd og Tieniste-Drænge, som

s. 141

tiene for fuld Løn, skulle have en Halvpik, eller Spyd, og en Haandøxe. Hvo, som fattis noget af disse Vaaben, bøde til Kongen et Lod Sølv for hvert, som hannem fattis, og forskaffe sig alligevel samme Vaaben.

2.
Kongens Ombudsmænd skulle een gang om Aaret i hvert Tinglav tilsee, at hver haver sine Vaaben færdige efter Loven, og give dennem tilforn lovlig Varsel, at een hver skal komme tilstæde med de Vaaben, som hand holder for sin Gaard; Og om nogen er syg, eller forrejst, da skal hans Tieniste-Karl bære hans Vaaben frem; Men er Eenvirkismand syg, som ej haver Tieniste-Karl, da kalde sine Naboer ind, og lade dem see sine Vaaben, og bære Vidne derom. Befindis nogen at have laant de Vaaben, hand der frembær, da ere de forbrudte til Kongen, og den, som laante dem, skal bøde for de Vaaben hannem fattis, som før er sagt.

3.
De Vaaben, som en Bonde for sin Gaard skal holde, maa hand ikke sælge, eller udsætte i Pant, eller udlaane; Ej heller maa de hannem frapantis, eller fravurderis, hvis det skeer, da være det ugyldigt.

4.
Kongens Ombudsmand skal lade Bønderne tilsige Vedvarder færdige at giøre, paa de Stæder, de af gammel Tid været have: De Bønder, som boe i det Sogn næst hos Vedvarder, skulle bygge dennem og Vardehuse der hos med Tag paa, og fire Døre paa hvert Huus. Hvem som tilsigis at bygge Vedvarder, og det forsømmer, bøde Kongen to Lod Sølv, og giøre dog sin Part tilfyldist. Med Vagt og anden Forhold, som Vedvarderne angaaer, skal en hver forholde sig, saasom i Krigs Tid bliver anordnet.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:34