Chr. Vs NORSKE LOV: Fjerde Bog. 7 Cap.


[Til registeret]

7 Cap. Om Admiralskab.


1 Art.
Befinde sig i en Havn inden, eller uden, Riget nogle af Kongens Undersaatters Skibe, som paa een Tid ere seglfærdige og have een Rejse for, og de af Frygt for Capere, eller for andre ulykkelige Tilfælde, for raadeligt eragte at blive sammen, og giøre Admiralskab, saa skulle de indgaa visse skriftlige artikler imellem hin anden, som de siden ubrødeligen skulle holde, indtil Reisen er endet.

2.
Fører da nogen værbar Skib der iblant, da skal hand føre Flaget og forsvare de andre, og ingenlunde tillade, at noget fremmet Skib ligger ham om Borde, under hvad Forrevendning det være kand, enten at see hans Pas, eller Søebreve;

s. 181

Men holde dem fra sig det meste mueligt være kand, hvortil alle andre Skibe, som i samme Admiralskab fare, hannem efter yderste Evne skulle hielpe og bispringe, og skulle nogen fremmde ham med Magt ville tvinge at anlegge, da skal hand af al Magt staa derimod, og ingenlunde tilstæde, at noget derudi skeer Kongens Højhed til Forklejning, eller hans Undersaatter til Skade. Giør nogen herimod, og hand ikke sætter sig til Verie, om hand ellers det kand giøre, straffis efter Søe-Artiklerne. Hvis og Skylden skulle findis hos nogle af Folkene, som ikke ville giøre deris Pligt i saadan Tilfald, forholdis iligemaade efter Søe-Artiklerne.

3.
Alle Udgifter og Skader, som i saa Maader giøris og givis, skulle af alle, som i Floden ere, betalis efter deris vedtaget Admiralskabs Brev, og det efter Proportion af et hvert Skibs og indehavendis Ladings billig Værd.

4.
Alle værbare Skibe skulle om Nattetide have Lygter med tænte Lys udi, at de dis bedre kunde være tilsammen, og al befrygtendis Fare dis bedre forrekommis.

5.
Hvis noget Kofardi-Skib har giort Admiralskab med andre og siden uden billig Aarsag gaar fra dem, da skal hand ikke alleniste betale to Mark af hver Læst til Angiveren, de fattige Søefolk og de andre Skippere, som blive i Admiralskab, men end ogsaa svare samme Skippere til al den Skade, de have lidt paa Skib, eller Gods, efter samme Proportion, som hand skulle haft betalt, om hand havde blevet i Floden, og kommer hand selv til Ulykke, da have Skade for Hiemgield.

6.
Hender det sig og, at noget fientlig Skib skulle af saadan sluttet Flode bemægtigis, da skal det strax føris i een af Kongens, eller hans allieredis, Havne, og der efter lovlig Medfart til Priis dømmis. Hvis deraf kommer delis imellem alle dem, som i samme Admiralskab været have, men hvis det af et fra de andre adskilt Skib opbringis, det nyder hand, som det førte, allene og deler Byttet imellem sig og sine Skibsfolk efter en hvers Løn, eller Maanets-Penge. Skulle og nogen, som fører værbar Skib, erobre fra Fienden et Skib, som nogen af Kongens Undersaatter tilhører, og i fire og tyve Timer havde været i Fiendens Gevalt, da er det hans Priis allene; Men kand nogen blive det mægtig fra Fienden inden den Tid, da nyder hand af samme igientaget Skib den halve Deel og Eiermanden den anden halve Deel.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:37