Chr. Vs NORSKE LOV: Fjerde Bog. 8 Cap.


[Til registeret]

8 Cap. Om Søerettens Sagers Udførelse.


1 Art.
Alle Sager, som af denne Søehandel deris Oprindelse have, eller og af denne Søeret dependere, skulle enten de angaa Indlændiske, eller Udlændiske imellem hinanden, strax af en hver Stæds ordinarie Dommere forretagis, og inden trende Solemerker efter lovlig Medfart og denne Søeret paakiendis, og

s. 182

hvis nogen ikke skulle have den Videnskab at kunde selv udføre sin Sag, da skal Øvrigheden paa Stædet, naar hand det begærer, strax forordne ham en ærlig og lovkyndig Mand, som ham i sin Sag for billig Betaling kunde betiene.

2.
Indfalder Tvistighed imellem dem, som inden Skibsborde ere, naar nogen Skade er tilføjet Skib, eller Gods, formedelst nogen Officers, eller Gemeens, Forseelse, og de, der vidne skulle, ikke kand afbie den ordinarie Tid, som de, hvilke det paagielder, kand personlig, eller ved deris Fuldmægtige, være til Gienmæle, da maa Vidner eedelig føris til Tinge, eller for Byefogden i hans Huus i trende Dannemænds Overværelse, paa det Sandheden kand komme for Dagen, hvilket siden skal staa for fulde, med mindre nogen til sin Befrielse strax paa Stæden, hvorved Ulykken skeet er, sig har forsynet med nøjagtig Bevis, og Attest taget hos næste Stæds Øvrighed, at Skaden ikke skeede af nogens Forsømmelse, eller Forseelse, hvor da Øvrigheden paa Stæden alvorlig skal formane de Vedkommende, at de den bare Sandhed udsige, og derhos paa det flittigste erkyndige sig om Sagens Beskaffenhed samt hvad Vind og Vejer paa de Tider har været, og hvorledis Seglatzen er holden, hvilket altsammen i samme Tingsvidne, eller Document, udførlig skal indføris, hvorimod siden ikke lettelig maa føris andre Vidner.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:38