Chr. Vs NORSKE LOV: Femte Bog. 5 Cap.


[Til registeret]

5 Cap. Om Hævd


1 Art.
Den Jord kaldis Odelsjord, som haver ligget under et Ætlæg udi tyve Vintre, eller længer. Den maa ingen Lov søge fra den Æt, som den udi saa lang Hævd haver haft; Men den bliver Ejermanden og hans Arvinger til Odel angerløs, uden hand hafde den til Pant, eller Forlæning, eller i Forsvar; Dersom nogen skifter sig saadant Odelsgods til af en anden, og giver hannem sit Odelsgods derfor igien, da bliver det hver til Odel, som hand i samme Skifte fanger.

2.
Naar Odelsgodset bliver skift imellem Sødskinde, eller andre rette Odelsarvinger, da skal den Odel, som hver paa sin Lod fanger, blive hos hans Green, Qvidsel og Afkomme, enten paa Fæderne- eller og paa Møderne-Side baade at beside og tilbydis, og ikke komme til anden Green, eller Qvidsel den Stund de Odelsarvinger paa den Side ej uddøe, som enten kunde arve det efter hinanden, eller løse det, om det sælgis. Saa længe bliver det uskilt med Arvingerne paa samme Side, indtil hver maa have den andens Daatter. Siden maa de nærmiste Frænder i en anden Qvidsel bekomme det til Arv, og indløse det, om det skal sælgis.

3.
Hvis andet Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar ulast og ukært til Tinge, det beholder hand uden anden Adkomst at fremvise, angerløst og uafvundet, med mindre det bevisis, at hand hafde det, enten til Pant, eller i Forlæning, eller i Forsvar.

4.
Mand kand saa vel paa Brug som paa Ejendom fange Hævd.

5.
Haver nogen Ejendom i Haand og havendis Værge, og anden Mand siger den sin at være, da er den, som i Hævd haver, i hvor faa Aar det er, ikke pligtig til at føre sin Adkomst tilstæde, med mindre den, som søger Ejendommen, fører sine Bevisninger frem, hvormed hand Ejendommen vil vinde.

6.
Hvo nogen Ejendom uden Kære i Brug haft haver, og den hannem siden frakiendis, da svarer hand ej til videre Afgrøde, end hvis hand opbærer og nyder, efter at hand bliver til Tinge tiltalt.

7.
Lavhævd bør ingen at nyde paa nogen Ejendom, uden hand klarligen beviser. At hand haver lovlig Adkomst derpaa ved Arv, Kiøb, Mageskifte, Gave, eller tyve Aars Hævd uden nogens anke og Paatale, og saaledis bekommer den uden Kære af alle dem, som derudi kunde have noget at sige.
[Til registeret]

Publisert 2. sep. 2010 10:40