Chr. Vs NORSKE LOV: Femte Bog. 9 Cap.


[Til registeret]

9 Cap. Om Hittegods


1 Art.
Hitter Mand noget, da skal hand det til første Kirkestævne og paa Tinge oplyse, og sige hvad hand hittede, og den, som lyser derefter, skal sige Kiendetegn og Merke derpaa.

2.
Lyser Mand ikke op det hand hittede, da bliver hand Tyv derfor.

3.
Finder Mand jordgravet Gods og lyser lovligen op, da ejer Kongen tredie Parten, Odelsmand til Jorden, det udi findis, tredie Parten, og den, som finder, tredie Parten; Men lyser hand det ikke, da beholde Kongen halv Parten, og Odelsmand halv Parten. Er ingen ret Odelsmand til at regne, da ejer hand den tredie Part, som Jorden eier.

4.
Finder Odelsmand selv Penge i sin Odelsjord, da beholder hand de to Parter, og Kongen den tredie Part.

5.
Finder Mand Penge i sin Jord, som hand ikke er Odelsmand til, da have hand halv Parten, og Kongen halv Parten.

6.
Finder mand Penge i Alminding, da have den, som finder, den tredie Part, og Kongen de to Parter.

7.
Bryder Mand Høje, eller opgraver anden Mands Jord, uden dens Forlov, som Jorden tilhører, og finder der noget, da føre tilbage igien til den, som Jorden ejer, det hand fant, og bøde hannem dertil Landnam og Jordespilde. Mistroer Jorddrotten hannem, at hand førte ikke alt tilbage, giøre sin Eed derpaa, og om hand det ikke vil eller kand, da bøde ligesom hand hafde staalet saa meget.

s. 217

8.
Den, som hitter Hest, eller Qvæg, skal lyse det ved Alder, Lød og Merke ved Kirke og paa Tinget i det Tinglav, som hand det hittede, uden hand kiender Ejermanden og kand føre det til hannem, ellers maa hand ej føre det af Sognet: Boer hand uden det Sogn, som hand hittede det udi, da skal hand antvorde det til en Mand i Sognet boesat, og hand skal lade det oplyse. Trende gange skal det lysis ved Kirken: Kommer da ikke Ejermanden, da maa den, som hittede det, føre det til sit, og beholde det Aar og Dag; Dog at hand lader vurdere først hvad det kand være værd; Kommer Ejermanden ikke inden Aar og Dag, da beholder hand, der hittede det, fremdelis som sit eget: Kommer Ejermanden inden Aar og Dag, og beviser, at det er hans, da skal det være hannem følgagtigt, og betale Hitte- og Foer-Løn og Omkostning. Forkommer det, mens det er hos den, som hittede det, uden hans Forsømmelse, da være hand angerløs.

9.
End bruger den, som hittede, Qvæget, førend hand det oplyser, da for hver Gang hand sadler, eller seler, Hest, eller lægger Aag paa Oxe, bøde et Qvintin Sølv, indtil det vorder tre Lod Sølv, halfdeelen til Sagsøgeren og halfdeelen til Herskabet.
[Til registeret]

Publisert 2. sep. 2010 10:42